Mat­tel no­vu še­fi­cu na­šao u Go­ogleu

Bar­bie i internet

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći ame­rič­ki pro­izvo­đač igra­ča­ka Mat­tel ime­no­vao je di­rek­to­ri­cu Go­oglea Mar­ga­ret “Mar­go” Ge­or­gi­adis no­vom iz­vr­š­nom di­rek­to­ri­com. Ti­me kom­pa­ni­ja naj­poz­na­ti­ja po lut­ki Bar­bie na­mje­ra­va os­ta­ti re­le­vant­na u svi­je­tu gdje dje­ci teh­no­lo­gi­ja ni­je ne­poz­na­ni­ca, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri. Ge­or­gi­adis je u Go­ogleu po­s­ljed­njih šest go­di­na bi­la za­du­že­na za ko­mer­ci­jal­ne ope­ra­ci­je i pro­da­ju ogla­sa na tr­ži­šti­ma SA­Da, Ka­na­de i La­tin­ske Ame­ri­ke.

Od 7. ve­lja­če no­va će čel­ni­ca za­mi­je­ni­ti Chris­top­he­ra Sin­cla­ira ko­ji je iz­vr­š­ni di­rek­tor od po­čet­ka 2015. go­di­ne. Ina­če, ovo je dru­ga že­na na če­lu Mat­te­la na­kon Jill Ba­rad ko­ja je vo­di­la kom­pa­ni­ju kra­jem 90ih go­di­na. Ge­or­gi­adis do­la­zi u kom­pa­ni­ju u vri­je­me re­la­tiv­ne sta­bil­nos­ti kom­pa­ni­je s go­diš­njom pro­da­jom od šest mi­li­jar­di do­la­ra. Glav­ni će joj cilj bi­ti oja­ča­va­nje pro­da­je igra­ča­ka na tr­ži­štu gdje sve vi­še do­mi­ni­ra­ju igre na mo­bil­nim ure­đa­ji­ma.

PD

Mar­ga­ret Ge­or­gi­adis

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.