Ru­ska dr­žav­na ban­ka VTB da­la no­vac za pri­va­ti­za­ci­ju Ro­s­njef­ta

Ban­ka je odo­bri­la kre­dit od 11,7 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Mo­sk­va Ru­ska ban­ka VTB na­krat­ko je kom­pa­ni­ji u za­jed­nič­kom vlas­niš­tvu Ka­ta­ra i bri­tan­sko­švi­car­ske kom­pa­ni­je Glen­co­re po­su­di­la 11,7 mi­li­jar­di do­la­ra, sa­mo če­ti­ri da­na na­kon što su pot­pi­sa­li spo­ra­zum o kup­nji udje­la u dr­žav­noj naf­t­noj kom­pa­ni­ji Ro­s­njeft za sli­čan iz­nos, iz­vi­jes­ti­li su u uto­rak ru­ski me­di­ji. VTB je od 15. kom­pa­ni­ji QHG Sha­res Pte odo­brio kre­dit od 692 mi­li­jar­de ru­ba­lja, a kao za­log uze­li su “di­oni­ce s ru­skom po­rez­nom oz­na­kom”, iz­vi­jes­ti­li su ru­ski lis­to­vi Ve­do­mos­ti i RBC. Već 22. pro­sin­ca pra­va po­tra­ži­va­nja po tom kre­di­tu pre­ne­se­na su na dr­žav­ni hol­ding Ro­s­njef­te­gaz, tvr­de te no­vi­ne. Glen­co­re i Ka­tar pos­ta­li su 3. si­ječ­nja vlas­ni­ci udje­la u Ro­s­njef­tu, a Ro­s­njef­te­gaz je po­vu­kao za­log s di­oni­ca. Glas­no­go­vor­nik Krem­lja Dmi­trij Pe­skov na upit je li VTB odo­brio spo­me­nu­ti kre­dit od­go­vo­rio je da se to “ne mo­že sma­tra­ti su­dje­lo­va­njem u pri­va­ti­za­ci­ji”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.