Utros­tru­čen broj os­ni­va­ča etič­ne ban­ke

U Za­dru­zi za etič­no fi­nan­ci­ra­nje je 800 čla­no­va, a ban­ka po­či­nje s ra­dom do lip­nja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Za­dru­ga za etič­no fi­nan­ci­ra­nje (ZEF) la­ni je go­to­vo utros­tru­či­la broj čla­no­va os­ni­va­ča etič­ne ban­ke i tre­nu­tač­no ih je oko 800. S ob­zi­rom da su u lis­to­pa­du i služ­be­no po­kre­nu­li pro­ces li­cen­ci­ra­nja u Hr­vat­skoj na­rod­noj ban­ci, oče­ku­ju po­če­tak ra­da naj­kas­ni­je do lip­nja. “Sa­da ka­da smo na ko­rak do po­čet­ka ra­da eban­ke, re­zul­ta­ti go­vo­re da smo us­pje­li iz­gra­di­ti po­vje­re­nje hr­vat­skih gra­đa­na i pos­lov­nih su­bje­ka­ta u kon­cept pos­lo­va­nja i ra­da za­dru­ge i etič­ne ban­ke. Sta­lan rast bro­ja čla­no­va po­ka­zu­je da smo se eta­bli­ra­li kao sus­tav po­vje­re­nja i eko­nom­ski mo­del ko­ji u zem­lja­ma Eu­ro­pe us­pješ­no eg­zis­ti­ra već go­di­na­ma te je kao ta­kav nu­žan i Hr­vat­skoj”, pro­ko­men­ti­rao je upra­vi­telj ZEFa Go­ran Je­ras. U 2016. je oform­ljen i sus­tav po­dr­ške pro­jek­ti­ma ru­ral­nog i re­gi­onal­nog ra­zvo­ja, uklju­ču­ju­ći pro­jek­ta pred­fi­nan­ci­ra­nja LAG-ova (lo­kal­nih ak­cij­skih gru­pa).

KŠF/PIXSELL

Go­ran Je­ras, upra­vi­telj Za­dru­ge za etič­no fi­nan­ci­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.