PODRAVKINE DI­ONI­CE DONIJELE 760.000 KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ko­priv­nič­ka Po­drav­ka u sri­je­du je na Za­gre­bač­koj bur­zi iz­vi­jes­ti­la da je u uto­rak ot­pus­ti­la 2000 tre­zor­skih di­oni­ca u svr­hu re­ali­za­ci­je pra­va na op­ci­ju kup­nje di­oni­ca sta­ri­jeg pot­pred­sjed­ni­ka za glo­bal­ni ra­zvoj pos­lo­va­nja Ma­ri­ja Ba­bu­ri­ća. On je is­ti dan pro­dao ste­če­ne di­oni­ce po pro­sječ­noj ci­je­ni od 380,01 ku­na po di­oni­ci što mu je do­ni­je­lo vi­še od 760.000 ku­na. Sve tran­sak­ci­je os­tva­re­ne su na Za­gre­bač­koj bur­zi, do­da­je se u pri­op­će­nju. U tre­zo­ru Po­drav­ke na­kon ovog ot­pu­šta­nja di­oni­ca na­la­zi se 192.900 vlas­ti­tih di­oni­ca ili 2,70 pos­to te­melj­nog ka­pi­ta­la.

D.Š./PIXSELL

Ot­pu­šte­no 2000 di­oni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.