MOR­GAN STA­NLEY UDVOSTRUČIO DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ame­rič­ka ban­ka Mor­gan Sta­nley udvos­tru­či­la je do­bit u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne us­li­jed po­ras­ta pri­ho­da od tr­go­va­nja na Wall Stre­etu te je naj­a­vi­la da je na pu­tu pos­ti­za­nja pos­lov­nih ci­lje­va ko­je je pos­ta­vio iz­vr­š­ni di­rek­tor Ja­mes Gor­man. Do­bit Mor­gan Sta­nleya sko­či­la je u zad­njem lanj­skom tro­mje­se­čju na 1,5 mi­li­jar­du do­la­ra u od­no­su na 753 mi­li­ju­na do­la­ra os­tva­re­nih u is­tom raz­dob­lju go­di­nu da­na ra­ni­je. Za­ra­da po di­oni­ci po­ras­la je ta­ko s 39 cen­ti na 81 cent, či­me su bla­go nad­ma­še­na oče­ki­va­nja jer su ana­li­ti­ča­ri prog­no­zi­ra­li 65 cen­ti.

REUTERS

Za­ra­da 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.