Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di

Ti­je­kom 2016. za­pos­le­no je go­to­vo 10% vi­še osoba s inva­li­di­te­tom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FI­LI­PO­VIĆ GR­ČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

U Ini su svjes­ni ka­ko mla­di da­nas te­ško do­bi­va­ju pri­li­ku za prak­su ili pr­vi po­sao pa su se uklju­či­li u pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di

Ne­ri­jet­ko se mo­že ču­ti da mla­di­ma, a po­seb­no oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, do pri­li­ke za prak­su ili pr­vi po­sao na ko­jem mo­gu ste­ći po­čet­no rad­no is­kus­tvo ni­je pre­tje­ra­no la­ko do­ći. Upra­vo je tak­va ne­po­volj­na si­tu­aci­ja mo­ti­vi­ra­la Inu da se i ove go­di­ne po­nov­no uklju­či u druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt Pos­lov­nog dnev­ni­ka Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di, po­ru­či­li su iz te kom­pa­ni­je.

“Čast nam je što ima­mo pri­li­ku su­dje­lo­va­ti u nje­mu te s Pos­lov­nim dnev­ni­kom i os­ta­lim part­ne­ri­ma pro­jek­ta po­mo­ći pri sen­zi­bi­li­zi­ra­nju pos­lov­ne za­jed­ni­ce i jav­nos­ti o te­ško­ća­ma za­poš­lja­va­nja osoba s inva­li­di­te­tom u Hr­vat­skoj”, is­tak­nu­la je di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma u Ini Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov. Zbog do­sa­daš­njih is­kus­ta­va i su­rad­nje na pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di, ka­žu i da se na­da­ju da će bi­ti u pri­li­ci omo­gu­ća­va­nja još pri­li­ka stu­den­ti­ma.

“Po za­vr­šet­ku prak­se mla­da ko­le­gi­ca nam je da­la po­zi­tiv­nu po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju o ste­če­nim zna­nji­ma i vre­me­nu pro­ve­de­nom u na­šoj kom­pa­ni­ji i ko­lek­ti­vu, a to nam je ve­li­ka mo­ti­va­ci­ja za dalj­nji an­ga­žman. Bi­lo nam je dra­go vi­dje­ti da se kao i svi na­ši prak­ti­kan­ti i no­va mla­da ko­le­gi­ca od­mah po do­la­sku od­lič­no uk­lo­pi­la u tim i pre­uze­la rad­ne za­dat­ke uz men­tor­stvo is­kus­ni­jih ko­le­ga”, po­ru­ču­je Sen­čar Per­kov.

Od­lič­na rad­na at­mo­sfe­ra

Do­da­la je da su u Ini odu­vi­jek že­lje­li bi­ti po­že­ljan part­ner ko­ji po­du­pi­re ra­zvoj i sam ak­tiv­no su­dje­lu­je u ži­vo­tu za­jed­ni­ce. Vo­đe­ni tim prin­ci­pom, ra­do i sprem­no po­ma­žu za­jed­ni­ci broj­nim do­na­ci­ja­ma, po­dr­ža­va­njem pro­je­ka­ta od zna­ča­ja za lo­kal­ne sre­di­ne, a po­seb­no one na­mi­je­nje­ne mla­di­ma, dje­ci i dru­gim osjet­lji­vim sku­pi­na­ma.

Za­do­volj­na je i prak­ti­kan­ti­ca La­ra Da­bić ko­ja je na ne­ko­li­ko tje­da­na pos­ta­la di­je­lom Ini­na ti­ma te je za Pos­lov­ni dnev­nik ot­kri­la da su nje­na is­kus­tva su­dje­lo­va­nja u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di vi­še ne­go po­zi­tiv­na, a oče­ki­va­nja pre­ma­še­na. Ta­ko­đer, kao i ve­ći­ni nje­nih ko­le­ga, što je ujed­no i je­dan od naj­važ­ni­jih raz­lo­ga po­kre­ta­nja sa­mog pro­jek­ta, naj­vred­ni­je je stje­ca­nje is­kus­tva prak­tič­nog ra­da i osje­ća­ja da mo­že do­pri­ni­je­ti svo­jim ra­dom. Ka­ko je na­ve­la, rad­na at­mo­sfe­ra u Ini je bi­la od­lič­na te je do­bi­la osje­ćaj pri­pad­nos­ti ko­lek­ti­vu.

Do­dat­na mo­ti­va­ci­ja

“Ti­je­kom pro­jek­ta u pos­lov­noj je­di­ni­ci Uprav­lja­nja auto­mo­bi­li­ma, Dar­ko Mra­vi­nac, šef je­di­ni­ce, s ko­le­ga­ma me upoz­nao sa struk­tu­rom pos­lo­va­nja i or­ga­ni­za­cij­skom struk­tu­rom Ine. Ta­ko­đer, ra­di­la sam i na pre­zen­ta­ci­ji ko­ju će ko­le­ge u ko­ris­ti­ti u da­ljem pro­jek­tu op­ti­mi­za­ci­je i na­ba­ve služ­be­nih vo­zi­la. Do­bi­la sam i služ­be­ni ma­il, ta­ko da sam se i ta­ko osje­ća­la dje­lom ti­ma, te ulaz u služ­be­ni sus­tav fir­me kao prak­ti­kant”, do­da­la je. La­ra Da­bić je po­seb­no na­gla­si­la ka­ko se pri­li­kom ra­da u Ini ni­je su­sre­la ni­ti s jed­nom pre­dra­su­dom, te da se osje­ća­la kao da je odu­vi­jek ta­mo, a na­ve­de­no joj je do­dat­na mo­ti­va­ci­ja da fa­kul­tet za­vr­ši na vri­je­me ka­ko bi što pri­je mo­gla početi ra­di­ti. Ipak, i sa­ma je svjes­na pro­ble­ma mla­dih na tr­ži­štu ra­da, a u sklo­pu to­ga i pro­ble­ma s ko­ji­ma se po­seb­no su­sre­ću mla­di s inva­li­di­te­tom.

“Svi­ma nam je do­bro poz­na­to da je da­nas ja­ko te­ško pro­na­ći po­sao ako ni­si vr­hun­ski struč­njak u bi­lo ko­jem pos­lu. No, da bi net­ko pos­tao struč­njak po­treb­na mu je i prak­sa, go­di­ne staža na odre­đe­nim pos­lo­vi­ma, a to se mo­že pos­ti­ći je­di­no za­pos­le­njem do ko­je­ga je go­to­vo ne­mo­gu­će do­ći. Po­seb­no je te­ško na­ma, oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, jer mno­ge fir­me ne­ma­ju pri­la­go­đe­ne uvje­te u ko­ji­ma bi­smo mi mo­gli rad­no funk­ci­oni­ra­ti, dok s dru­ge stra­ne ima­mo pos­lo­dav­ce ko­ji naš inva­li­di­tet gle­da­ju s do­zom pod­smje­ha što oni mo­gu uop­će ra­di­ti. Zbog to­ga sma­tram ovaj pro­jekt iz­vr­s­nom šan­som na­ma mla­di­ma da se do­ka­že­mo da uz trud i že­lju mo­že­mo pu­no, a s dru­ge stra­ne mo­že pos­lu­ži­ti pos­lo­dav­ci­ma da se ri­je­še ta­bua o oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. U sva­kom slu­ča­ju, pro­jekt je hva­le vri­je­dan čak i da se nit­ko od nas ne za­pos­li po za­vr­šet­ku fa­kul­te­ta jer, ako ni­šta dru­go, bu­di svi­jest pos­lo­da­va­ca o to­me da smo i mi druš­tve­no ko­ris­ni ako nam se da šan­sa za to. Na­ma mla­di­ma, oso­bi­to s inva­li­di­te­tom, da­je šan­su da stek­ne­mo prak­su i ti­me si olak­ša­mo tra­že­nje pos­la po za­vr­šet­ku stu­di­ra­nja”, ka­za­la je La­ra Da­bić.

Iz Ine su po­ru­či­li da su, osim na su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di, po­seb­no po­nos­ni i na INA Klub vo­lon­te­ra ko­ji je upra­vo po­čet­kom pro­sin­ca do­bio još jed­no priz­na­nje za druš­tve­nu od­go­vor­nost.

Po­seb­no priz­na­nje Ini

“Na­ime, sve­ča­nim obi­lje­ža­va­njem UNo­vog Me­đu­na­rod­nog da­na vo­lon­te­ra u Osi­je­ku je 5. pro­sin­ca Ini uru­če­no Po­seb­no priz­na­nje za do­pri­nos pos­lov­nog sek­to­ra ra­zvo­ju vo­lon­ter­stva, što je po­t­vr­da vri­jed­nos­ti ko­ju INA i Ini­ni vo­lon­te­ri pro­mi­ču kroz svo­je ak­tiv­nos­ti, ali i oba­ve­za da ovu po­zi­ci­ju ci­je­nje­nog i pre­poz­na­tog part­ne­ra lo­kal­noj za­jed­ni­ci kon­ti­nu­ira­no una­p­rje­đu­je. Od na­ših pro­je­ka­ta u 2016. ta­ko­đer bi­smo že­lje­li is­tak­nu­ti nas­ta­vak du­go­go­diš­nje su­rad­nje sa SOS Dje­čjim se­lom Hr­vat­ska kao i do­na­ci­je pe­di­ja­trij­skim odje­li­ma u čak šest bol­ni­ca di­ljem Hr­vat­ske. Osim to­ga, nas­ta­vi­li smo s pro­jek­ti­ma Ze­le­ni po­jas i Spa­ja­li­ca u sklo­pu ko­jih bli­sko su­ra­đu­je­mo s udru­ga­ma gra­đa­na i obra­zov­nim i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Ovak­vo za­la­ga­nje i ak­tiv­nost na­ših rad­ni­ka i cje­lo­kup­ne kom­pa­ni­je u za­jed­ni­ci ne­što je što je od oso­bi­te važ­nos­ti za na­šu kom­pa­ni­ju jer je druš­tve­na od­go­vor­nost du­bo­ko uko­ri­je­nje­na u Ini­noj du­go­go­diš­njoj tra­di­ci­ji i kul­tu­ri na­še kom­pa­ni­je”, za­klju­či­la je Sen­čar Per­kov.

DA­NAS JE TE­ŠKO PRO­NA­ĆI PO­SAO AKO NI­SI VR­HUN­SKI STRUČ­NJAK, A DA BI TO POS­TAO PO­TREB­NA JE PRAK­SA I GO­DI­NE STAŽA La­ra Da­bić stu­den­ti­ca

ANTO MAGZAN/PIXSELL

La­ra Da­bić upoz­na­la se sa struk­tu­rom pos­lo­va­nja i or­ga­ni­za­cij­skom struk­tu­rom Ine

Vla­di­mi­ra Sen­čar Per­kov, di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma u Ini

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.