Cen­tri za bi­oma­su za­obi­la­ze Hr­vat­sku

Bi­oRES Eu­ro­pa že­li u re­gi­ji iz­gra­di­ti lo­gis­tič­ko-pro­daj­ne cen­tre, ali vo­de­ći lju­di bran­še u nas o pro­jek­tu ni­su ču­li

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BIČAK

Bi­oRES Eu­ro­pa že­li u re­gi­ji iz­gra­di­ti lo­gis­tič­ko-pro­daj­ne cen­tre, ali vo­de­ći lju­di bran­še u nas o pro­jek­tu ni­su ču­li

Pro­jekt je ve­zan uz Hr­vat­sku, Bu­gar­sku i Sr­bi­ju, a u ba­rem dvi­je od tri zem­lje bi se tre­ba­lo na ovaj na­čin tr­go­va­ti s oko 8000 to­na biomase na go­di­nu

Bi­oma­sa je sve ve­ći ener­get­ski biz­nis, u Eu­ro­pi već du­že vri­je­me, a po­s­ljed­njih go­di­na i u Hr­vat­skoj te je sve ve­ća po­traž­nja za ovom eko­lo­škom si­ro­vi­nom.

Ma­njak si­ro­vi­ne

Pro­cje­nju­je se da u hr­vat­skim šu­ma­ma go­diš­nje nas­ta­ne oko 2,5 mi­li­ju­na kub­nih me­ta­ra drv­nog ot­pa­da ko­ji je po­go­dan za ener­get­sko is­ko­ri­šta­va­nja kao biomase, a još 1,1 mi­li­jun ku­bi­ka nas­ta­ne kao otpad u drv­noj in­dus­tri­ji.

No, to je pre­ma­lo i već go­di­na­ma tra­je “rat” zbog kvo­ta tko ima pra­vo na bi­oma­su iz Hr­vat­skih šu­ma, a tko je za­ki­nut. Uz sve to, pri­je dvi­je se go­di­ne po­ja­vi­la ini­ci­ja­ti­va nje­mač­kih inves­ti­to­ra, a što je fi­nan­cij­ski sprem­na po­dr­ža­ti i Eu­rop­ska uni­ja, da se u re­gi­ji iz­gra­di niz lo­gis­tič­ko­pro­daj­nih cen­ta­ra za bi­oma­su. Ra­di se o pro­jek­tu Bi­oRES ko­ji je tre­bao obu­hva­ti­ti Bu­gar- sku, Sr­bi­ju i Hr­vat­sku i gdje bi se, ba­rem u dvi­je od tri zem­lje, tre­ba­lo iz­gra­di­ti 68 cen­ta­ra. I dok u Sr­bi­ji oz­bilj­no ra­de na ovom pro­jek­tu, na­vod­no je per­ci­pi­ra­no već 15 po­ten­ci­jal­nih lo­ka­ci­ja, u Hr­vat­skoj to nit­ko ni­je ni oz­bilj­no shva­tio. Što­vi­še, ve­ći­na lju­di ve­za­nih uz bi­oma­su ni­je ni ču­la za ovaj pro­jekt.

Ta­ko Ivić Pa­ša­lić, vlas­nik drv­ne tvrt­ke Mun­dus Vi­ri­dis i do­ne­dav­ni pred­sjed­nik Drv­nog klas­te­ra Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK), ka­že da ni­ti je čuo za taj pro­jekt ni­ti vi­di nje­gov smi­sao:

“Sva ko­li­či­na biomase u Hr­vat­skoj je ve­za­na uz Hr­vat­ske šu­me ili pri­vat­ne tvrt­ke i oso­be. Oni iz­rav­no ugo­vor­no re­gu­li­ra­ju pro­met biomase i ne vi­dim ni­kak­vu svr­hu za lo­gis­tič­ko­pro­daj­ne cen­tre biomase. Even­tu­al­no, ako bi net­ko iz ino­zem­s­tva že­lio uze­ti dio ko­la­ča i na ne­ki na­čin pre­ko tak­vog me­ha­niz­ma iz­ves­ti bi­oma­su iz Hr­vat­ske”.

Na nje­go­vu tra­gu je i Želj­ko Lo­vrak, po­du­zet­nik te član Iz­vr­š­nog od­bo­ra Udru­ge pro­izvo­đa­ča pe­le­ta, bri­ke­ta i drv­ne ma­se (CROBIOM).

“Već sam go­di­na­ma ve­zan uz drv­nu in­dus­tri­ju, po­se­bi­ce u ener­get­skom smis­lu, ali mo­ram priz­na­ti da za ovaj pro­jekt ni­sam ni­kad čuo, ni­ti mu vi­dim smi­sao. Ako iza to­ga sto- ji EU, mo­žda se i ra­di o nečem ozbiljnom što će u na­red­nom raz­dob­lju za­ži­vje­ti pa će­mo s re­ali­za­ci­jom vi­dje­ti o če­mu se za­pra­vo ra­di i mo­že li pri­do­ni­je­ti tr­ži­štu”, ka­že Lo­vrak.

Europ­ski no­vac

Pro­jekt Bi­oRES po­kre­nut je 2015., a u nje­ga je uklju­če­no de­vet part­ne­ra iz se­dam zem­lja EUa te Sr­bi­je, a tre­bao bi se iz­ves­ti u spo­me­nu­te tri dr­ža­ve. Rok za nje­go­vo iz­vo­đe­nje je li­panj 2017. go­di­ne, a pot­po­mog­nut je s 1,86 mi­li­ju­na eura iz EU pro­gra­ma Ho­ri­zon 2020. Plan je da se go­diš­nje pre­ko Bi­oRES cen­ta­ra u ovim zem­lja­ma os­tva­ri uku­pan pro­met od oko 8000 to­na si­ro­vi­ne.

BIOMASE NE­MA DO­VOLJ­NO NI ZA DO­MA­ĆE PO­TRE­BE, A KAMOLI ZA IZVOZ Ivić Pa­ša­lić Mun­dus Vi­ri­dis AKO IZA TO­GA STO­JI EUROP­SKI NO­VAC, MO­ŽDA SE I RA­DI O NEČEM OZBILJNOM Želj­ko Lo­vrak CROBIOM

BO­RIS ŠČITAR/

Ivić Pa­ša­lić ne vi­di smi­sao ovak­vog pro­jek­ta u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.