Ba­del i Ca­ri­na do­go­vo­ri­li se o 7,6 mil. ku­na za­lož­nog pra­va

No­vi mo­men­ti Me­te­or is­pla­tio NLB, slo­vač­ki kon­zor­cij če­ka Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Vje­rov­ni­ci oče­ku­ju da će na­god­be­no vi­je­će Fi­ne sa­zva­ti ro­či­šte za gla­so­va­nje kra­jem si­ječ­nja

Svi če­ka­ju ro­či­šte ko­je će Fi­na sa­zva­ti za gla­so­va­nje o pri­jed­lo­gu iz­mi­je­nje­nog pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja Ba­de­la 1862, a nes­trp­lji­vi su i rad­ni­ci. Ve­li­ki vje­rov­ni­ci već se po­zi­ci­oni­ra­ju: pri­mje­ri­ce za Sber­bank je ut­vr­đe­no da ima za­lož­no pra­vo vri­jed­no 37,4 mi­li­ju- na ku­na, no ban­ka se odrek­la pra­va na odvo­je­no na­mi­re­nje. U pra­vi­lu to ban­ke ra­de kad plan po­dr­ža­va­ju.

Ta­ko­đer, tu po­zi­ci­ju imat će ipak u ve­li­koj mje­ri neo­si­gu­ra­na Ca­rin­ska upra­va. Na­ime, u do­pu­ni žal­be Ca­ri­na je po­t­vr­di­la da po­tra­žu­je 7,6 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­nih za­lož­nim pra­vom, a ne 63 mi­li­ju­na, što je pr­vot­no tvr­di­la. Di­rek­tor Ba­de­la 1862 Ivo Mar­ko­tić po­t­vr­đu­je na­vo­de Ca­ri­ne.

Iz NLBa ko­ji po­tra­žu­je 93 mi­li­ju­na ku­na na­vo­de da je nak­na­du za us­tup te traž­bi­ne Me­te­or u ci­je­los­ti pla­tio. To zna­či, ka­že NLB, sva bu­du- ća pla­ća­nja tre­ba­ju bi­ti is­pla­će­na na ra­čun Me­te­ora. Ka­ko se bli­ži rok za kraj Ba­de­lo­vog pred­ste­ča­ja is­ti­če 24. ve­lja­če, i sin­di­ka­ti su na igla­ma.

No­vi pred­sjed­nik PPDIVa Denis Paradiš ka­že da je u Ba­de­lu 1862 tre­nut­no za­pos­le­no 419 rad­ni­ka, a od tri sin­di­ka­ta nje­gov je naj­ve­ći.

“Oče­ku­je se da će Fi­na do kra­ja si­ječ­nja sa­zva­ti ro­či­šte za gla­so­va­nje. Meteorova po­nu­da jam­či si­gur­nost rad­ni­ci­ma, jer su im zaštićena so­ci­jal­na pra­va, i sto­ga ni­je po­treb­na so­ci­jal­na klauzula”, ka­že Paradiš.

U pla­nu je, ka­že, za­dr­ža­va­nja svih rad­nih mjes­ta i pro­izvod­nje u tvor­ni­ci u Za­gre­bu te u vi­na­ri­ja­ma u Da­ru­va­ru i Ben­kov­cu, a po nje­mu naj­av­lje­na re­or­ga­ni­za­ci­ja ne­će utje­ca­ti na pra­va.

Paradiš is­ti­če dvi­je stva­ri to su sma­nje­nje du­ga i sta­bi­li­zi­ra­nje os­nov­nog pos­lo­va­nja, a ta­ko će se re­ali­zi­ra­ti mje­re ras­ta pri­ho­da i sma­nje­nje tro­ško­va na ra­zi­nu ko­ja omo­gu­ća­va odr­ži­vost pos­lo­va­nja i ser­vi­si­ra­nje pos­to­je­ćih obve­za. To po­dra­zu­mi­je­va zna­čaj­no po­bolj­ša­nje kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja, i ka­ko ka­že im­ple­men­ta­ci­ju svih mje­ra fi­nan­cij­skog i ope­ra­tiv­nog res­truk­tu­ri­ra­nja. Os­no­vu sve­ga či­ni us­pje­šan za­vr­še­tak pred­ste­čaj­ne na­god­be i po­treb­na do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja od stra­ne stra­te­škog part­ne­ra, za­klju­ču­je. S dru­ge stra­ne, Kon­zor­cij okup­ljen oko St. Ni­co­la­usa ni­je se pre­dao. Oče­ku­ju sas­ta­nak u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja. Rad­ni­ci­ma po­ru­ču­ju da bi za­dr­ža­li pos­to­je­ći broj u na­red­nih pet go­di­na kad bi tro­šak osob­lja iz­no­sio 66 mi­li­ju­na ku­na.

METEOROVA PO­NU­DA JAM­ČI SI­GUR­NOST

RAD­NI­CI­MA, JER SU IM ZAŠTIĆENA SO­CI­JAL­NA PRA­VA, I STO­GA NI­JE PO­TREB­NA SO­CI­JAL­NA KLAUZULA, KA­ŽE ŠEF PPDIV-A DENIS PARADIŠ

M. L/PIX

Ve­li­ki za­lož­ni vje­rov­nik Sber­bank odre­kao se pra­va na odvo­je­no na­mi­re­nje i gla­so­vat će o pla­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.