Oče­ki­va­li rast BDP-a od 2,8%, sad naj­av­lju­ju 3,5

Op­ti­mis­tič­ni ana­li­ti­ča­ri Struč­nja­ci Ad­di­ko ban­ke osjet­no po­bolj­ša­li prog­no­ze za Hr­vat­sku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­sko gos­po­dar­stvo ovoj će go­di­ni ras­ti 3,5 pos­to. Oče­ku­ju to ana­li­ti­ča­ri Ad­di­ko ban­ke ko­ji su ovom naj­a­vom osjet­no po­bolj­ša­li svo­je prog­no­ze o ras­tu hr­vat­skog BDPa bu­du­ći da je nji­ho­va pri­jaš­nja prog­no­za go­vo­ri­la o ras­tu od 2,8 pos­to. Pro­cje­nju­ju da je u če­t­vr­tom lanj­skom tro­mje­se­čju rast ubr­zan na 3,5 pos­to, pa bi u ci­je­loj proš­loj go­di­ni rast gos­po­dar­stva tre­bao iz­no­si­ti 3 pos­to, dok su pri­je oče­ki­va­li rast od 2,8 pos­to.

Sna­žan rast za­ra­de od tu­riz­ma, po­bolj­ša­nja na tr­ži­štu ra­da i zna­čaj­no sma­nje­nje po­re­za pri­do­no­se ši­re­nju do­brog ras­po­lo­že­nja, pa je po­ka­za­telj po­vje­re­nja do­seg­nuo naj­vi­šu ra­zi­nu u 10 go­di­na, na­vo­di se u iz­vješ­ću Ad­di­ko ban­ke. Za­hva­lju­ju­ći snaž­ni­jem ras­tu po­troš­nje, bo­ljim iz­gle­di­ma za inves­ti­ci­je, još jed­noj re­kord­noj tu­ris­tič­koj se­zo­ni, ra- stu iz­voz­ne kon­ku­rent­nos­ti i no­vo pro­na­đe­nom pros­to­ru za fi­skal­no po­pu­šta­nje, ana­li­ti­ča­ri te ban­ke po­ve­ća­li su pro­cje­nu ras­ta BDPa u 2017. go­di­ni na 3,5 pos­to, s pret­hod­nih 2,8 pos­to.

“S ob­zi­rom na no­mi­nal­ni rast BDPa i u slu­ča­ju da pro­ra­čun­ski ma­njak u 2017. ne bu­de ve­ći od 2,5 pos­to BDPa, oče­ku­je­mo dalj­nje sma­nje­nje jav­nog du­ga i pre­mi­je na ri­zik”, na­vo­de.

I do­bra za­ra­da od tu­riz­ma raz­log za rast op­ti­miz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.