DO­MA­ĆIM PO­DU­ZET­NI­CI­MA UKUP­NO 10 MI­LI­JU­NA EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od ukup­no 160 mi­li­ju­na eura za po­ja­ča­no kre­di­ti­ra­nje ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva, ko­ji su osi­gu­ra­ni su­rad­njom UniCre­di­ta i Europ­skog inves­ti­cij­skog fon­da, za Hr­vat­sku je na­mi­je­nje­no 10 mi­li­ju­na eura. Spo­ra­zum ko­ji je pot­pi­san u sri­je­du omo­gu­ću­je UniCre­di­tu da pre­ko svo­jih ba­na­ka u Hr­vat­skoj, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Bu­gar­skoj, Če­škoj, Slo­vač­koj, Ma­đar­skoj, Ru­munj­skoj i Sr­bi­ji po­nu­di do­dat­no fi­nan­ci­ra­nje za ma­la i sred­nja po­du­ze­ća ko­ja su us­mje­re­na na is­tra­ži­vač­ke i ra­zvoj­ne ak­tiv­nos­ti, a u Hr­vat­skoj će se pro­vo­di­ti pre­ko Za­gre­bač­ke ban­ke. “Kli­jen­ti ko­ji za­do­vo­lje de­fi­ni­ra­ne kri­te­ri­je ima­ju mo­guć­nost os­tva­re­nja fi­nan­cij­ske ko­ris­ti u obli­ku sni­že­ne ka­mat­ne sto­pe u od­no­su na stan­dard­nu”, pre­ci­zi­rao je član Upra­ve Za­be Marko Re­me­nar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.