RAS­TU CI­JE­NE STANOVA, TR­ŽI­ŠTE SE STABILIZIRA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ci­je­ne stam­be­nih ne­kret­ni­na u tre­ćem kvar­ta­lu 2016. u Hr­vat­skoj po­ras­le za 1,03% u od­no­su na pret­hod­ni kvar­tal te za 1,46% u od­no­su is­ti kvar­tal 2015. Me­đu­go­diš­nji je rast bio iz­ra­že­ni­ji u ci­je­ni stam­be­nih obje­ka­ta u Gra­du Za­gre­bu (2,05%) ne­go na Ja­dra­nu (1,78%), dok je na os­ta­lom po­dru­čju za­bi­lje­žen pad ci­je­na od 1,41%. Po­da­ci o kre­ta­nju ci­je­na ne­kret­ni­na u pr­va tri kvar­ta­la 2016. u Hr­vat­skoj upu­ću­ju na to da se tr­ži­šte sta­bi­li­zi­ra­lo s pos­tup­nim ula­skom u no­vi gra­đe­vin­ski cik­lus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.