TRGOVAČKI SUD U ZA­DRU NO­VA UPRA­VA RADIT ĆE PO PLA­NU ZA ‘LAMJANU’

Vlas­ni­ci po­ru­ču­ju: No­vo vod­stvo i NO na­kon za­klju­če­nja ste­ča­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Trgovački

sud u Za­dru na vri­je­me je oba­vi­jes­tio ste­čaj­nog duž­ni­ka re­mont­no bro­da­gra­di­li­šte Na­uta La­mja­na, ste­čaj­nog upra­vi­te­lja i vje­rov­ni­ke da će da­nas obja­vi­ti rje­še­nje o za­klju­či­va­nju tog pos­tup­ka. Ka­ko bi se svi pri­pre­mi­li, sud po­ru­ču­je i da na­ve­de­nim da­naš­njim rje­še­njem nas­tu­pa­ju prav­ni učin­ci, što zna­či da tvrt­ki­ne kor­po­ra­tiv­ne or­ga­ne uprav­lja­nja tre­ba or­ga­ni­zi­ra­ti vlas­nik. Ipak, uoči za­klju­če­nja ste­ča­ja doz­na­je­mo da tvrt­ka to ka­ni uči­ni­ti ta­ko što će se, pre­ma ri­je­či­ma od­vjet­ni­ce Ma­ri­ne Sko­rić ko­ja zas­tu­pa vlas­ni­ka, “no­vi čla­no­vi no­ve Upra­ve i Nad­zor­nog od­bo­ra oda­bra­ti i ime­no­va­ti na­kon za­klju­če­nja ste­ča­ja i upi­sa te či­nje­ni­ce u sud­ski re­gis­tar”. Što se ti­če bu­du­ćih pla­no­va pos­lo­va­nja šk­ve­ra, is­ti­če­mo ka­ko su oni de­fi­ni­ra­ni ste­čaj­nim pla­nom po­t­vr­đe­nim rje­še­njem Tr­go­vač­kog su­da u Za­dru od 4. svib­nja 2016., ko­ji plan će se u ci­je­los­ti po­što­va­ti od stra­ne no­ve Upra­ve druš­tva, ka­že Sko­rić.

P. GLEBOV/PIX

Cro­ma­ris je kroz SPAR udvos­tru­čio izvoz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.