Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­ni­ci­ma šte­di 1,5 mi­li­jar­di ku­na

Za­šti­ta na ra­du Vlas­ni­ci­ma tvrt­ki i za­pos­le­ni­ci­ma usko­ro dos­tup­ni bes­plat­ni pri­la­go­đe­ni onli­ne OiRA ala­ti za iz­ra­du pro­cje­ne ri­zi­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tri­ca Mar­ti­na Da­lić naj­a­vi­la je da će do kra­ja go­di­ne sre­za­ti ad­mi­nis­tra­tiv­ne i ne­po­rez­ne tro­ško­ve po­du­zet­ni­ka za 1,5 mi­li­jar­di ku­na. U ak­cij­skom pla­nu za ovu go­di­nu mi­nis­tri­čin glav­ni os­lo­nac u stva­ra­nju pros­to­ra za ušte­de jest Vi­to­mir Begović, ne­ka­daš­nji sin­di­ka­lac, šef Gos­po­dar­sko-so­ci­jal­nog vi­je­ća i ka­drov­ski di­rek­tor Agro­ko­ra, a sa­da rav­na­telj Za­vo­da za una­pre­đi­va­nje za­šti­te na ra­du. Unu­tar spo­me­nu­tih 1,5 mi­li­jar­de ku­na, naj­ve­će pret­pos­tav­lje­ne ušte­de od 1,3 mi­li­jar­de ku­na od­no­se se upra­vo na tro­ško­ve po­du­zet­ni­ka ve­za­ne uz si­gur­nost ra­da i zdrav­s­tve­nih kon­trol­nih pre­gle­da. Za­vod s Hr­vat­skim za­vo­dom za za­šti­tu zdrav­lja i si­gur­nost na ra­du već ne­ko vri­je­me pri­pre­ma bes­plat­nu apli­ka­ci­ju za iz­ra­du pro­cje­ne ri­zi­ka ko­ju pre­ma Za­ko­nu o za­šti­ti na ra­du mo­ra­ju ima­ti sve tvrt­ke. Pr­va ver­zi­ja bes­plat­nog vo­di­ča za pro­cje­nu ri­zi­ka dos­tup­na je na stra­ni­ca­ma Za­vo­da, s dru­gim edu­ka­tiv­nim bro­šu­ra­ma na­ci­onal­ne kam­pa­nje “STOP oz­lje­da­ma na ra­du”. Mi­nis­tar- stvo gos­po­dar­stva sma­tra da pos­lo­dav­ci go­diš­nje na iz­ra­du stu­di­je pro­cje­ne ri­zi­ka u nji­ho­vim tvrt­ka­ma tro­še oko 550 mi­li­ju­na ku­na. No­va apli­ka­ci­ja pr­vens­tve­no je na­mi­je­nje­na pos­lo­dav­ci­ma ko­ji ima­ju do 50 za­pos­le­nih, a Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva pro­cje­nju­je da će nje­zi­nim ko­ri­šte­njem po­du­zet­ni­ci ušte­dje­ti po­la mi­li­jar­de ku­na! Ta svo­ta pred­stav­lja sva­ku tre­ću ku­nu ukup­ne pla­ni­ra­ne ušte­de u ovoj go­di­ni. Za­vod je s EUOSHA pot­pi­sao Me­mo­ran­dum, te se OiRA ala­ti upra­vo kro­ati­zi­ra­ju i pri- la­go­đa­va­ju hr­vat­skim po­tre­ba­ma. OiRA je iz­vor­no ni­zo­zem­ski pro­jekt ko­ji se po­s­ljed­njih šest go­di­na pre­no­si na sve dr­ža­ve čla­ni­ce EU. Pri­la­go­đe­ni onli­ne OiRA ala­ti za iz­ra­du pro­cje­ne ri­zi­ka mo­ra­ju bi­ti bes­plat­ni, a vlas­ni­ci tvrt­ki ili za­pos­le­ni­ci, mo­rat će iz­dvo­ji­ti vri­je­me i trud da na te­me­lju pri­prem­lje­nih pred­lo­ža­ka iz­ra­de vlas­ti­te pro­cje­ne ri­zi­ka. Mi­nis­tar­stvo pro­cje­nju­je da će se go­diš­nji iz­da­ci pos­lo­da­va­ca za za­šti­tu na ra­du s 4,4 mi­li­jar­de ku­na spus­ti­ti na 3,1 mi­li­jar­du ku­na.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Vi­to­mir Begović, rav­na­telj Za­vo­da za una­pre­đi­va­nje za­šti­te na ra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.