Ana­li­zi­ra­ju se op­ci­je za si­sač­ku ra­fi­ne­ri­ju

Ina an­ga­ži­ra­la De­lo­it­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ina je an­ga­ži­ra­la De­lo­it­te za iz­ra­du de­tralj­ne ana­li­ze svo­ga pos­lo­va­nja na lo­ka­ci­ji u Si­sku, iz­vi­jes­ti­li su ju­čer iz te naf­t­ne ko­mo­pa­ni­je. Ka­žu da je, u su­rad­nji s tom sa­vje­to­dav­nom tvrt­kom, po­kre­nu­la pro­jekt iden­ti­fi­ka­ci­je i ana­li­ze stra­te­ških op­ci­ja odr­ži­vog pos­lo­va­nja. Pro­jek­tu su po­dr­šku iz­ra­zi­li Upra­va i Nad­zor­ni od­bor kom­pa­ni­je, a pro­vo­dit će se u su­rad­nji s Ini­nim struč­nja­ci­ma i uz kon­zul­ta­ci­je sa sin­di­ka­ti­ma, sto­ji u pri­op­će­nju.

“Oda­bir vanj­skog lo­kal­nog kon­zul­tan­ta ini­ci­ran je sa svr­hom osi­gu­ra­nja objek­tiv­ne i pro­fe­si­onal­ne po­dr­ške ti­je­kom eva­lu­aci­je stra­te­ških op­ci­ja kao al­ter­na­ti­ve pre­ra­di naf­te na si­sač­koj lo­ka­ci­ji”, po­jaš­nja­va­ju u Ini i do­da­ju ka­ko je cilj us­pos­ta­vi­ti naj­u­čin­ko­vi­ti­ji kon­cept no­vih mo­de­la al­ter­na­tiv­nog pos­lo­va­nja “uzi­ma­ju­ći u ob­zir tr­žiš­ne okol­nos­ti i bu­du­će tren­do­ve”.

Uvje­ra­va­ju da će u tom pro­ce­su raz­mo­tri­ti i pro­ci­je­ni­ti sve re­le­vant­ne inves­ti­cij­ske op­ci­je, i to, ka­ko ka­žu, pre­ma ni­zu kri­te­ri­ja po­put po­tre­be lo­kal­nih za­jed­ni­ca i oču­va­nje rad­nih mjes­ta, is­ko­ris­ti­vost pos­to­je­će imo­vi­ne/pos­tro­je­nja, utje­ca­ja na oko­liš, us­kla­đe­nos­ti sa stra­te­škim ci­lje­vi­ma Ine, fi­nan­cij­skim po­ka­za­te­lji­ma i slič­no.

“Svjes­ni iz­a­zo­va s ko­jim se Ini­no ra­fi­ne­rij­sko pos­lo­va­nje su­oča­va pro­tek­lih go­di­na una­toč do­sa­daš­njim ve­li­kim na­po­ri­ma u op­ti­mi­za­ci­ji pro­izvod­nje, jasna je po­tre­ba i od­go­vor­nost me­nadž­men­ta kom­pa­ni­je da u sko­roj bu­duć­nos­ti do­ne­se stra­te­šku od­lu­ku o bu­du­ćem pos­lo­va­nju u Si­sku”, po­ru­ču­je vod­stvo naj­ve­će naf­t­ne kom­pa­ni­je na do­ma­ćem tr­ži­štu.

Cilj je do­ći do naj­u­čin­ko­vi­ti­jeg kon­cep­ta no­vih mo­de­la al­ter­na­tiv­nog pos­lo­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.