Uprav­lja­ju Cr­ve­nom lu­kom, otva­ra­ju 7 re­zi­den­ci­ja i sni­ma­ju no­va ula­ga­nja u RH

Fran­cu­ski inves­ti­to­ri Tvrt­ki Pi­er­re & Va­can­ces pos­ta­je­mo ključ­no tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fran­cu­ska

tvrt­ka Pi­er­re & Va­can­ces, je­dan od europ­skih li­de­ra or­ga­ni­zi­ra­nog apart­man­skog tu­riz­ma ko­ji pos­lu­je u vi­še od 280 des­ti­na­ci­ja u Eu­ro­pi, za­in­te­re­si­ra­na je za no­va ula­ga­nja u Hr­vat­skoj. Od proš­le go­di­ne pos­lu­ju u za­dar­skoj re­gi­ji, Is­tri i na Kvar­ne­ru, i to s od­lič­nim re­zul­ta­ti­ma, a u ovoj go­di­ni ,osim što su pre­uze­li uprav­lja­nje re­sor­tom Cr­ve­na Lu­ka u Bi­ogra­du na Mo­ru, na­mje­ra­va­ju otvo­ri­ti se­dam do­dat­nih re­zi­den­ci­ja i ta­ko se još bo­lje po­zi­ci­oni­ra­ti u Hr­vat­skoj ko­ja im je pos­ta­la jed­no od ključ­nih tr­ži­šta. Za ovu go­di­nu cilj im je u Hr­vat­sku do­ves­ti 12 ti­su­ća gos­ti­ju iz Fran­cu­ske i dru­gih europ­skih ze­ma­lja, iz­vi­jes­ti­li su iz Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma. Na­ime, mi­nis­tar tu­riz­ma Gari Cap­pel­li od ju­čer je u Fran­cu­skoj, gdje će se sas­ta­ti s vo­de­ćim or­ga­ni­za­to­ri­ma pu­to­va­nja i avi­okom­pa­ni­ja­ma s ci­ljem ja­ča­nja fran­cu­skog tr­ži­šta. Sas­tao se i s pred­stav­ni­ci­ma gru­pa­ci­je Voya­ge­urs du Mon­de ko­ju či­ne tu­ro­pe­ra­to­ri Voya­ge­urs du Mon­de, Comp­to­ir Voya­ges i Ter­res d’Aven­tu­re.

Ri­ječ je o vi­so­kok­va­li­tet­nim or­ga­ni­za­to­ri­ma pu­to­va­nja spe­ci­ja­li­zi­ra­ni­ma za pu­to­va­nja po mje­ri i pus­to­lov­ni tu­ri­zam. Tu­ro­pe­ra­tor Voya­ge­urs du Mon­de ko­ji se ba­vi in­di­vi­du­al­nim pu­to­va­nji­ma te re­ali­zi­ra grup­ne kul­tur­ne i avan­tu­ris­tič­ke tu­re, os­tva­rio je u Hr­vat­skoj u 2016. go­di­ni po­rast od 30 pos­to u pro­da­ji, a oso­bi­to su ra­zvi­li pu­to­va­re­dith nja u is­tar­skoj re­gi­ji. Comp­to­ir des Voya­ges ko­ji re­ali­zi­ra is­klju­či­vo in­di­vi­du­al­na pu­to­va­nja po mje­ri, s na­gla­skom na gas­tro­nom­sku po­nu­du u pri­vat­nim do­ma­ćins­tvi­ma. Tu­ro­pe­ra­tor Ter­res d’aven­tu­re spe­ci­ja­li­zi­ran je is­klju­či­vo za avan­tu­ris­tič­ki tu­ri­zam, a u 2017. go­di­ni na­mje­ra­va sta­vi­ti na­gla­sak na še­tač­ke tu­re u du­bro­vač­koj re­gi­ji i na­ci­onal­nim par­ko­vi­ma, uz pla­ni­ra­no ši­re­nje i na Is­tru.

PD

Uprav­lja­ju re­sor­tom Cr­ve­na Lu­ka u Bi­ogra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.