Kla­sič­ni TV pro­gra­mi Hr­va­ti­ma i da­lje omi­lje­ni

Pri­li­ka za do­bar biz­nis Te­le­kom pro­vi­de­ri ima­ju ve­li­ki po­ten­ci­jal za ra­zvoj us­lu­ga gle­da­nje TV-sa­dr­ža­ja s vre­men­skom od­go­dom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja za što Hr­va­ti ko­ris­te svo­je te­le­vi­zij­ske pri­jem­ni­ke, ko­jeg su u pro­sin­cu proš­le go­di­ne pro­ve­le agen­ci­je AGB Ni­el­sen i Ip­sos, po­ka­zu­ju da me­đu 98 pos­to do­ma­ćih gle­da­te­lja još do­mi­ni­ra­ju tra­di­ci­onal­ne na­vi­ke.

Na­ime, ia­ko su im na ras­po­la­ga­nju mo­guć­nos­ti po­put slu­ša­nja ra­di­opos­ta­ja, pre­gle­da­va­nja Yo­uTu­bea ili gle­da­nja sa­dr­ža­ja s od­go­dom, i da­lje su naj­vjer­ni­ji gle­da­nju ze­malj­skih i ka­bel­skih pro­gra­ma, na što od­la­zi i do če­ti­ri i pol sa­ta dnev­no.

Na gle­da­nje sa­dr­ža­ja s vre­men­skom od­go­dom od ukup­nog vre­me­na pro­ve­de­nog pred TV pri­jem­ni­kom od­la­zi tek 0,44 pos­to, a na os­ta­le na­či­ne oko 1,23 pos­to.

Me­dij­ski struč­nja­ci vje­ru­ju da je ri­ječ u tren­du či­ja će po­pu­lar­nost ras­ti u bu­duć­nos­ti jer je se ra­di o tr­ži­štu u nas­ta­ja­nju, sto­ji u pri­op­će­nju AGB Ni­el­se­na. Gle­da­nje sa­dr­ža­ja s od­go­dom sve je po­pu­lar­ni­je u za­pad­nim zem­lja­ma, jer ko­ris­nik sa­dr­ža­ju pris­tu­pa ka­da mu to naj­vi­še od­go­va­ra.

Us­po­red­be ra­di, u Slo­ve­ni­ji gle­da­nje TV pro­gra­ma s vre­men­skim od­ma­kom či­ni 8 do 10 pos­to ovis­no o cilj­noj sku­pi­ni, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji 12 pos­to, a u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma i Ir­skoj 10 pos­to ukup­ne gle­da­nos­ti te­le­vi­zi- je. U Hr­vat­skoj te­le­kom pro­vi­de­ri, sma­tra AGB Ni­el­sen, sva­ka­ko ima­ju ve­li­ki po­ten­ci­jal za ra­zvoj us­lu­ga s in­tu­itiv­nim su­če­lji­ma ka­ko bi se do­dat­no pri­bli­ži­li gle­da­te­lji­ma te­le­vi­zij­skih ka­na­la, ali su za ve­ću po­pu­lar­nost nuž­na dva pre­du­vje­ta - od­lu­ka te­le­vi­zij­skih ka­na­la da do­zvo­le gle­da­nje svo­jih sa­dr­ža­ja s vre­men­skom od­go­dom te po­jed­nos­tav­lje­nje us­lu­ge od­go­đe­nog gle­da­nja od stra­ne te­le­kom ope­ra­te­ra.

FOTOLIA

Kod 98 pos­to do­ma­ćih gle­da­te­lja još do­mi­ni­ra­ju tra­di­ci­onal­ne na­vi­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.