Ku­vaj­ća­ni gra­de Ili­džan­ski bi­ser

Luk­suz Atrak­tiv­ne vi­le ko­je okru­žu­ju umjet­no je­ze­ro već su pro­da­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na­kon Li­ba­no­na i Tur­ske, BiH pos­ta­la je atrak­tiv­na des­ti­na­ci­ja za Ku­vaj­ća­ne, po­seb­no lje­ti. Zbog ve­li­kog za­ni­ma­nja ku­pa­ca ku­vaj­t­ska kom­pa­ni­ja Al Diyar Re­al Es­ta­te na Ili­dži, u pred­gra­đu Sa­ra­je­va, po­če­la je pri­pre­mu iz­grad­nje dru­gog ve­li­kog pro­jek­ta Ili­dža Pe­arl, jav­lja por­tal Ak­ta.ba. Adu­lah Ja­ssim Al Ku­la­ib, di­rek­tor tvrt­ke Al Diyar Re­al Es­ta­te & Al Diyar Cons­truc­ti­on, ka­že da je ri­ječ o nas­tav­ku pro­jek­ta Al­mon­ta­za ko­ji je u po­s­ljed­njoj fa­zi iz­grad­nje.

“Pro­jekt j e na­zvan Ili­džan­ski bi­ser jer će se u na­se­lju iz­gra­di­ti umjet­no je­ze­ro od 2000 kva­dra­ta oko ko­jeg se for­mi­ra­ju stam­be­ne je­di­ni­ce. Na­ja­trak­tiv­ni­je vi­le ko­je okru­žu­ju je­ze­ro već su pro­da­ne”, ka­že Al Ku­la­ib. U sklo­pu pro­jek­ta bit će iz­gra­đe­na mjes­ta za okup­lja­nje s ka­fi­ći­ma, res­to­ra­ni­ma, za­tvo­re­nim ba­ze­nom i dru­gim sa­dr­ža­ji­ma. Vri­jed­nost pro­jek­ta Ili­dža Pe­arl je oko 13 mi­li­ju­na eura, a za­vr­še­tak grad­nje se oče­ku­je kra­jem 2018. go­di­ne.

PD

No­vi pro­jekt Al Diya­ra u BiH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.