HEMOFARM PRE­UZEO BE­OGRAD­SKI VELEXFARM

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Kom­pa­ni­ja Hemofarm pre­uze­la je be­ograd­sku tvrt­ku Velexfarm, ko­je se ba­vi pro­me­tom far­ma­ce­ut­skih pro­izvo­da na ve­li­ko, saz­na­je por­tal eKa­pi­ja. Na­kon odo­bre­nja Ko­mi­si­je za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je, Hemofarm je pos­tao 100-pos­tot­ni vlas­nik Ve­lexfar­ma, a dje­lat­nost tvrt­ke os­tat će ne­pro­mi­je­nje­na. Hemofarm objaš­nja­va da je po­du­zeo sve po­treb­ne mje­re ka­ko pos­lov­ni part­ne­ri, kli­jen­ti, tr­ži­šte u cje­li­ni, a ti­me i kraj­nji ko­ris­ni­ci pro­izvo­da ne osje­te pro­mje­ne u vlas­nič­koj struk­tu­ri. Hemofarm je u ko­lo­vo­zu 2016. go­di­ne pre­uzeo i kom­pa­ni­ju Ivan­čić i si­no­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.