Odus­ta­ju od ob­no­ve Sa­va cen­tra?

Pre­ma­lo 12 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Del­ta Hol­ding još raz­ma­tra ho­će li nas­ta­vi­ti su­dje­lo­va­ti na na­tje­ča­ju za ob­no­vu be­ograd­skog Cen­tra Sa­va, re­kao je pot­pred­sjed­ni­ke kom­pa­ni­je Ži­vo­rad Va­sić. Del­ta je ut­vr­di­la da se re­kons­truk­ci­ja tog objek­ta ne mo­že oba­vi­ti za 12 mi­li­ju­na eura, ka­ko se oče­ku­je, već da je nuž­no 25-30 mil. eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.