Gaz­da ne ide u pri­tvor, ali je skan­dal za­ko­čio Sam­sung

Na slo­bo­di Sud od­bio zah­tjev za uhi­će­njem de fac­to še­fa ko­rej­skog kon­glo­me­ra­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PI­LI

Struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da i da­lje ni­su od­ba­če­ne op­tuž­be za ko­rup­ci­ju što će blo­ki­ra­ti do­no­še­nje svih stra­te­ških od­lu­ka u ovoj go­di­ni

Ia­ko je (za sa­da) iz­bje­gao uhi­će­nje, pot­pred­sjed­ni­ku Sam­sung Elec­tro­nic­sa Jayu Y. Le­eu (48) mač op­tuž­be za pod­mi­ći­va­nje u ve­li­kom po­li­tič­kom skan­da­lu i da­lje vi­si nad gla­vom. Sud u Se­ulu u če­t­vr­tak je od­bio zah­tjev tu­ži­te­lja da se de fac­to še­fa ci­je­le Sam­sung gru­pe uhi­ti zbog sum­nje da je pod­mi­ći­va­njem pri­ja­te­lji­ce biv­še pred­sjed­ni­ce Park Ge­un­hye do­bio kon­tro­lu nad ci­je­lim kon­glo­me­ra­tom.

Ne­ma do­volj­no do­ka­za

Sud sma­tra ka­ko ne­ma do­volj­no do­ka­za da je Lee pro­fi­ti­rao od po­li­tič­kog utje­ca­ja zbog upla­te do­na­ci­ja u ne­pro­fit­ne zak­la­de pod kon­tro­lom Choi So­on­sil, pred­sjed­ni­či­ne pri­ja­te­lji­ce ko­ja je ima­la neo­bič­no ve­lik utje­caj na nju. Pod­sje­ti­mo, zbog to­ga je pred­sjed­ni­ca Park ne­dav­no i opo­zva­na u par­la­men­tu. Ia­ko Lee ne­će za­vr­ši­ti u pri­tvo­ru, prav­ni struč­nja­ci sma­tra­ju ka­ko to ne zna­či da su i op­tuž­be za ko­rup­ci- ju od­ba­če­ne. No, ci­je­la kom­pa­ni­ja mo­že ma­lo odah­nu­ti jer ipak ne­će os­ta­ti bez vod­stva. Kao što je poz­na­to, Jay Lee je na mjes­tu pr­vog čo­vje­ka Sam­sun­ga za­mi­je­nio svog oca Lee Kun­he­ea ko­ji je 2014. pre­tr­pio sr­ča­ni udar i još se opo­rav­lja. Pro­fe­sor eko­no­mi­je sa sve­uči­li­šta Han­sung, Kim San­gjo, sma­tra da je ovo tek po­če­tak i ka­ko će se kon­tro­ver­ze oko Le­ea prov­la­či­ti ci­je­lu ovu go­di­nu, na­vo­di Fi­nan­ci­al Ti­mes. “Zbog ovak­ve prav­ne ne­si­gur­nos­ti sus­pen­di­rat će se do­no­še­nje svih ve­li­kih stra­te­ških od­lu­ka”, oče­ku­je Kim. Tu­ži­telj­stvo svo­ju op­tuž­bu gra­di oko te­ze da je Sam­sung upla­tio Choi ukup­no 36 mi­li­ju­na do­la­ra. Za­uz­vrat je ona lo­bi­ra­la kod pred­sjed­ni­ce Park da se dr­žav­ni Na­ci­onal­ni mi­ro­vin­ski fond zna­ča­jan di­oni­čar Sam­sun­ga na skup­šti­ni di­oni­ča­ra 2015. gla­sa za spa­ja­nje Le­eje­ve tvrt­ke Che­il In­dus­tri­es s gra­đe­vin­skom tvrt­kom Sam­sung C&T.

Pov­la­šte­ni sta­tus

Ra­di se o kon­tro­verz­nom spa­ja­nju ko­jim je na­vod­no ošte­će­ni os­ta­li di­oni­ča­ri. No, nji­me je Lee u pot­pu­nos­ti pres­lo­žio ras­cjep­ka­nu vlas­nič­ku struk­tu­ru Sam­sun­ga i za­gos­po­da­rio ci­je­lim kon­glo­me­ra­tom. Lee je u pro­sin­cu u sas­lu­ša­nju pred par­la­men­tom priz­nao upla­te, ali je za­ni­je­kao da je oče­ki­vao za­uz­vrat po­li­tič­ko za­le­đe u ope­ra­ci­ji kon­so­li­di­ra­nja vlas­niš­tva.

Ta­moš­nji pro­ma­tra­či tvr­de ka­ko je ovo tek po­s­ljed­nji skan­dal u ni­zu ko­ji po­ka­zu­je (i do­ka­zu­je) pri­vi­le­gi­ra­ni druš­tve­ni i po­li­tič­ki sta­tus ko­rej­skih kon­glo­me­ra­ta. Sam­sung su­dje­lu­je s čak pe­ti­nom udje­la u ko­rej­skom gos­po­dar­stvu, a pet naj­ve­ćih ta­moš­njih kon­glo­me­ra­ta os­tva­ru­je pro­daj­ne pri­ho­de ko­ji su jed­na­ki 58 pos­to ko­rej­skog BDPa. Za­nim­lji­vo je da je i Le­ejev otac, Lee Kun­hee, dva pu­ta osu­đen zbog fi­nan­cij­skih mal­ver­za­ci­ja, a u oba slu­ča­ja po­mi­lo­van je od­lu­kom pred­sjed­ni­ka.

REUTERS

Jay Y. Lee u če­t­vr­tak je na­pus­tio se­ul­ski sud

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.