Net­flix opet nad­ma­šio oče­ki­va­nja

Pre­dvod­nik Broj no­vih ko­ris­ni­ka u če­t­vr­tom kvar­ta­lu za tre­ći­nu ve­ći od prog­no­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Kom­pa­ni­ja za vi­de­os­tre­aming Net­flix opet je nad­ma­ši­la oče­ki­va­nja. U če­t­vr­tom tro­mje­se­čju za­bi­lje­žen je skok bro­ja no­vih pretplatnika za 7,1 mi­li­jun, od če­ga ih je 5,1 mi­li­jun doš­lo iz­van SA­Da. To je za tre­ći­nu vi­še od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra. Net­flix sa­da ukup­no ima 93,8 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka.

Pre­ma miš­lje­nju Ne­ila Sa­un­der­sa, ana­li­ti­ča­ra tvrt­ke Co­nlu­mi­no, po­da­ci o ras­tu bro­ja ko­ris­ni­ka do­ka­zu­ju da je Net­flix pre­dvod­nik u svo­joj bran­ši, pre­no­si Reuters. Za pr­vi ovo­go­diš­nji kvar­tal kom­pa­ni­ja oče­ku­je 1,5 mi­li­ju­na no­vih ko­ris­ni­ka u SADu te 3,7 mi­li­ju­na u ino­zem­s­tvu.

Osim bro­ja ko­ris­ni­ka, nad­ma­še­ne su i prog­no­ze o ras­tu pri­ho­da, ia­ko ne ta­ko zna­čaj­no. Na­ime, dok su ana­li­ti­ča­ri oče­ki­va­li 2,47 mi­li­jar­di do­la­ra kvar­tal­nih pri­ho­da, kom­pa­ni­ja je za­bi­lje­ži­la 2,48 mi­li­jar­di do­la­ra ili 36 pos­to vi­še. Na­kon objav­lje­nog iz­vješ­ća ci­je­na di­oni­ce Net­flixa sko­či­la je osam pos­to.

OD 7,1 MI­LI­JUN NO­VIH PRETPLATNIKA U PROŠLOM TRO­MJE­SE­ČJU, 5,1 MI­LI­JUN JE IZ INO­ZEM­S­TVA

REUTERS

Pri­ho­di sko­či­li 36 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.