LOCKHEED PRO­DA­JE F-35 ZA 9 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Lockheed Mar­tin i ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo obra­ne vr­lo su bli­zu skla­pa­nja ugo­vo­ra o kup­nji 90 lo­va­ca F-35 za ma­lo ma­nje od de­vet mi­li­jar­di do­la­ra, ek­s­klu­ziv­no doz­na­je Reuters po­zi­va­ju­ći se na upu­će­ne iz­vo­re. Ugo­ovr bi mo­gao bi­ti služ­be­no objav­ljen kra­jem si­ječ­nja, do­da­ju iz­vo­ri. Iz kom­pa­ni­je ni­su htje­li ko­men­ti­ra­ti ove na­vo­de. Ako se ci­je­na po­ka­že toč­nom, to će bi­ti pr­vi pu­ta da je ci­je­na jed­nog lov­ca F-35 is­pod 100 mi­li­ju­na do­la­ra. Pod­sje­ti­mo, ra­di se o naj­skup­ljem voj­nom pro­gra­mu Pen­ta­go­na, a nje­go­ve tro­ško­ve kri­ti­zi­rao je i no­vi ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump. Kvar­tal­no iz­vješ­će Loc­k­he­eda - naj­ve­ćeg do­bav­lja­ča oruž­ja na svi­je­tu - oče­ku­je se slje­de­ći uto­rak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.