‘TVR­DI’ BREXIT UČI­NIT ĆE LON­DON SIROMAŠNIJIM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­sko na­pu­šta­nje je­dins­tve­nog europ­skog tr­ži­šta uči­nit će Lon­don siromašnijim, iz­ja­vio je u če­t­vr­tak u Da­vo­su gra­do­na­čel­nik bri­tan­ske pri­jes­tol­ni­ce Sa­diq Khan. “Pri­hva­ćam da je bri­tan­ska jav­nost gla­sa­la za na­pu­šta­nje Eu­rop­ske uni­je. Ono za što jav­nost ni­je gla­sa­la jest da nas uči­ni si­ro­maš­ni­ji­ma”, ka­zao je Khan za CNBC na mar­gi­na­ma Svjet­skog gos­po­dar­skog fo­ru­ma. Khan je do­dao ka­ko sma­tra da kom­pa­ni­je ko­je zbog Brexi­ta na­pus­te Lon­don ne­će oti­ći sa­mo iz Bri­ta­ni­je ne­go i iz Eu­ro­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.