Ti­je­kom 2016. za­pos­le­no je go­to­vo 10 pos­to vi­še osoba s inva­li­di­te­tom

Uk­la­nja­nje pre­pre­ka U svi­jet ra­da pu­tem pro­fe­si­onal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i mje­ra ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FI­LI­PO­VIĆ GR­ČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Proš­le go­di­ne iz HZZ-a je za­pos­le­no 2853 oso­be s inva­li­di­te­tom, a u mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja uklju­če­no je ukup­no 1480 osoba

Po­ve­ća­nje ra­zi­ne društvene svi­jes­ti omo­gu­ći­lo je da se o po­te­ško­ća­ma i po­tre­ba­ma osoba s inva­li­di­te­tom, ali i ne­pra­ved­no ogra­ni­če­nim mo­guć­nos­ti­ma mla­dih sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa, u po­s­ljed­nje vri­je­me raz­go­va­ra vi­še i otvo­re­ni­je. Kao jed­na od pra­te­ćih po­zi­tiv­nih po­s­lje­di­ca ula­ska ove te­me u pros­tor ši­reg jav­nog in­te­re­sa je i kon­ti­nu­ira­ni rast bro­ja za­poš­lja­va­nja osoba s inva­li­di­te­tom, a po­zi­ti­van trend ras­ta oče­ku­je se i u raz­dob­lju ko­je sli­je­di, po­ru­či­li su iz Mi­nis­tar­stva ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va (MRMS). No, u Mi­nis­tar­stvu is­to­vre­me­no na­po­mi­nju i da se pred na­ma tek na­la­zi iz­ni­man po­sao što kva­li­tet­ni­je društvene in­te­gra­ci­je osoba s inva­li­di­te­tom i dru­gih so­ci­jal­no ugro­že­nih sku­pi­na mla­dih, što je je­dan od te­melj­nih ci­lje­va pro­jek­ta Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di ko­ji pro­vo­di Pos­lov­ni dnev­nik, a ko­je je upra­vo zbog to­ga Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va po­dr­ža­lo.

“Na­ša vi­zi­ja je druš­tvo jed­na­kih mo­guć­nos­ti za sve gra­đa­ne Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Že­li­mo uk­lo­ni­ti sve pre­pre­ke ko­je druš­tvo stav­lja pred oso­be s inva­li­di­te­tom i pru­ži­ti im pri­li­ku za os­tva­re­nje nji­ho­vih po­ten­ci­ja­la. Uklju­či­va­njem osoba s inva­li­di­te­tom u ak­tiv­nu rad­nu sna­gu pu­tem pro­fe­si­onal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i mje­ra ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, nas­to­ji­mo u ok­vi­ru svo­jih mo­guć­nos­ti i nad­lež­nos­ti po­di­ći svi­jest druš­tva”, za Pos­lov­ni je dnev­nik po­ru­či­la Ma­ri­ja Kne­že­vić Ka­ja­ri, po­moć­ni­ca mi­nis­tra ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va.

So­ci­jal­na uklju­če­nost

Na­da­lje, u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik iz MRMSa po­jaš­nja­va­ju i da je je­dan od nji­ho­vih ci­lje­va osvi­jes­ti­ti ši­ru jav­nost o važ­nos­ti in­te­gra­ci­je osoba s inva­li­di­te­tom u sve obli­ke druš­tve­nog ži­vo­ta, s po­seb­nim na­gla­skom na za­poš­lja­va­nje. Za­ko­nom o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji i za­poš­lja­va­nju osoba s inva­li­di­te­tom stvo­re­ni su uvje­ti za in­te­gra­ci­ju osoba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­šte ra­da, či­me se iz­rav­no utje­če i na nji­ho­vu so­ci­jal­nu uklju­če­nost i op­će po­ve­ća­nje kva­li­te­te ži­vo­ta. Na za­poš­lja­va­nje osoba s inva­li­di­te­tom po­zi­tiv­no je utje­cao kvot­ni sus­tav za­poš­lja­va­nja osoba s inva­li­di­te­tom, ali i mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke

Ma­ri­ja Kne­že­vić Ka­ja­ri

po­moć­ni­ca mi­nis­tra ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va za­poš­lja­va­nja ko­je pro­vo­di Hr­vat­ski za­vod za za­poš­lja­va­nje, na­po­me­nuo je dr­žav­ni taj­nik pri Mi­nis­tar­stvu ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va Marko Pa­vić. “Mje­ra­ma se oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom omo­gu­ća­va do­dat­no obra­zo­va­nje, os­po­sob­lja­va­nje, sa­mo­za­poš­lja­va­nje i su­fi­nan­ci­ra­no za­poš­lja­va­nje. Ta­ko je ti­je­kom 2016. go­di­ne iz evi­den­ci­je Hr­vat­sko­ga za­vo­da za za­poš­lja­va­nje za­pos­le­no ukup­no 2.853 oso­be s inva­li­di­te­tom (9,18 pos­to vi­še ne­go u 2015.), a u mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja uklju­če­no je ukup­no 1,480 osoba s inva­li­di­te­tom”, ka­zao je.

Sen­zi­bi­li­zi­ra­nje jav­nos­ti

Naj­češ­ći pro­ble­mi s ko­ji­ma se oso­be s inva­li­di­te­tom u druš­tvu su­sre­ću su još uvi­jek pri­sut­ni ne­ga­tiv­ni ste­re­oti­pi i pre­dra­su­de, zbog ko­jih je nuž­no kon­ti­nu­ira­no pro­vo­di­ti afir­ma­tiv­ne kam­pa­nje i sen­zi­bi­li­zi­ra­ti jav­nost o mo­guć­nos­ti­ma i po­ten­ci­ja­li­ma osoba s inva­li­di­te­tom, u če­mu ak­tiv­no su­dje­lu­je i MRMS. Kao pre­pre­ku za za­poš­lja­va­nje osoba s inva­li­di­te­tom, pos­lo­dav­ci čes­to is­ti­ču ne­dos­ta­tak struč­ne po­dr­ške za pri­la­god­bu rad­nih mjes­ta, a to je upra­vo jed­na od us­lu­ga ko­ju pru­ža­ju cen­tri za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju.

“Me­đu­tim, že­li­mo is­tak­nu­ti ka­ko su oso­be s inva­li­di­te­tom vri­jed­ni za­pos­le­ni­ci ko­ji dis­ci­pli­ni­ra­no iz­vr­ša­va­ju svo­je za­dat­ke, rje­đe mi­je­nja­ju po­sao i do­pri­no­se po­bolj­ša­nju me­đu­ljud­skih od­no­sa u rad­nom okru­že­nju”, po­ru­čio je Pa­vić. Nas­ta­vio je i da MRMS po­seb­nu po­zor­nost po­sve­ću­je dalj­njem ra­zvo­ju i una­pre­đe­nju sus­ta­va pro­fe­si­onal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je i za­poš­lja­va­nju osoba s inva­li­di­te­tom. Mje­ra­ma ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja kao i po­ti­ca­ji­ma ko­je osi­gu­ra­va Za­vod za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje osoba s inva­li­di­te­tom nas­to­ji­mo olak­ša­ti pris­tup tr­ži­štu ra­da oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom te in­for­mi­ra­ti ši­ru jav­nost o nji­ho­vim rad­nim mo­guć­nos­ti­ma i po­ten­ci­ja­li­ma.

Ta­ko je Za­vod za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje osoba s inva­li­di­te­tom u 2016. do­di­je­lio 34 mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va za se­dam za­štit­nih ra­di­oni­ca za pro­gra­me otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta i odr­ža­va­nje za­pos­le­nos­ti u is­ti­ma. Pre­pre­ke za za­poš­lja­va­nje osoba s inva­li­di­te­tom i da­lje pos­to­je, me­đu­tim za­la­ga­njem ci­je­log druš­tva mo­že­mo do­pri­ni­je­ti po­bolj­ša­nju sta­tu­sa osoba s inva­li­di­te­tom kao i nji­ho­voj us­pješ­noj in­te­gra­ci­ji u svi­jet ra­da, po­ru­či­li su po­moć­ni­ca mi­nis­tra ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va Kne­že­vić Ka­ja­ri i dr­žav­ni taj­nik Pa­vić.

FOTOLIA

Naj­češ­ći pro­ble­mi s ko­ji­ma se oso­be s inva­li­di­te­tom u druš­tvu su­sre­ću još uvi­jek su ne­ga­tiv­ni ste­re­oti­pi i pre­dra­su­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.