Pra­vi­lo o sa­na­ci­ji ba­na­ka pred pro­paš­ću

Mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru Ita­li­ja do­ve­la u pi­ta­nje za­bra­nu da po­rez­ni obvez­ni­ci spa­ša­va­ju ban­ke

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Spa­ša­va­nje ta­li­jan­ske ban­ke Mon­te dei Pas­c­hi do­ve­lo je u pi­ta­nje europ­sko pra­vi­lo o iz­bje­ga­va­nju sa­ni­ra­nja ba­na­ka nov­cem po­rez­nih obvez­ni­ka, a ko­je mo­žda ni­ka­da ne­će bi­ti pri­mje­nje­no. Ka­ko pi­še Reuters, eu­rop­ska fi­nan­cij­ska za­jed­ni­ca za­bri­nu­ta je po­s­lje­di­ca­ma ko­je mo­gu pro­iza­ći iz ta­li­jan­skog pri­mje­ra.

Mic­ha­el Kem­mer, pr­vi čo­vjek nje­mač­ke udru­ge ba­na­ka, is­ti­če ka­ko je vla­di­na “do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja iz pre­dos­trož­nos­ti” Mon­te dei Pas­c­hi uoči Bo­ži­ća, do­ve­la vje­ro­dos­toj­nost eu­ro­pi skih re­gu­la­to­ra u pi­ta­nje. Slič­no raz­miš­lja­ju i u rej­tin­škoj agen­ci­ji Mo­ody’s gdje is­ti­ču da je spa­ša­va­nje ko­je još če­ka ze­le­no svje­tlo Eu­rop­ske ko­mi­si­je - po­tak­nu­lo “pi­ta­nja o pre­da­nos­ti europ­skih ins­ti­tu­ci­ja strik­t­nom po­šti­va­nju pra­vi­la o spa­ša­va­nju po­sr­nu­lih ba­na­ka”.

Pod­sje­ti­mo, po­tak­nu­ta is­kus­tvi­ma iz fi­nan­cij­ske kri­ze iz 2008. ka­da je ban­ke tre­ba­lo spa­ša­va­ti jed­nom za dru­gom, EU je do­ni­je­la pra­vi­lo ka­ko te­ret spa­ša­va­nja ba­na­ka pr­vo mo­ra­ju pod­ni­je­ti vje­rov­ni­ci di­oni­ča­ri, a tek po­tom po­rez­ni obvez­ni­ci. U tu svr­hu os­no­va­na je po­seb­na agen­ci­ja, Je­dins­tve­ni sa­na­cij­ski od­bor (SRB), ko­jem je za­da­tak osi­gu­ra­ti pro­pis­nu sa­na­ci­ju ba­na­ka uz mi­ni­mal­ni utje­caj na jav­ne financije.

“SRB je tre­nut­no naj­be­sko­ris­ni­ja ins­ti­tu­ci­ja jer ju se nit­ko ne usu­đu­je ko­ris­ti­ti”, iz­ja­vio je za Reuters je­dan fi­nan­ci­jaš ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. Smi­sao pos­to­ja­nja SRB će ubr­zo mo­ći do­ka­za­ti jer na red za spa­ša­va­nje do­la­zi niz ma­lih ba­na­ka u Ita­li­ji.

FOTOLIA

Ban­ke pr­vo mo­ra­ju spa­ša­va­ti vje­rov­ni­ci i di­oni­ča­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.