INTESA UVRŠTENA U 20 ODRŽIVIH KORPORACIJA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na po­pi­su “Cor­po­ra­te Knig­h­ts In­dex” Gru­pa Intesa San­pa­olo na­ve­de­na je kao jed­na od 20 naj­o­dr­ži­vi­jih korporacija na svi­je­tu. Je­di­na je ta­li­jan­ska ban­ka ko­ja se na­la­zi na po­pi­su za­hva­lju­ju­ći spo­sob­nos­ti ra­zvo­ja stra­te­gi­ja za uprav­lja­nje ri­zi­kom i mo­guć­nos­ti­ma u sek­to­ri­ma oko­li­ša, druš­tva i uprav­lja­nja. “Či­nje­ni­ca da smo jed­na od 20 naj­o­dr­ži­vi­jih korporacija na svi­je­tu dos­toj­no je priz­na­nje na­šoj da­le­ko­sež­noj pre­da­nos­ti oko­li­šu, ino­va­ci­ja­ma, tran­s­pa­rent­nos­ti i ljud­skim re­sur­si­ma”, re­kao je Car­lo Me­ssi­na, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor In­te­se San­pa­olo.

Car­lo Me­ssi­na, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.