ECB ZA­DR­ŽAO PO­TI­CA­JE NA UŽAS NJE­MAČ­KE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB) u če­t­vr­tak je za­dr­ža­la pos­to­je­će ra­zi­ne svo­jih mo­ne­tar­nih po­ti­ca­ja. Ta­ko su gu­ver­ne­ri po­t­vr­di­li od­lu­ku iz pro­sin­ca da se od trav­nja mje­seč­ni otkup obvez­ni­ca sma­nji s 80 mi­li­jar­di eura na 60 mi­li­jar­di eura. Pro­gram će tra­ja­ti do kra­ja go­di­ne. Pr­vo za­sje­da­nje u 2017. doš­lo je mje­sec i pol na­kon što je pred­sjed­nik Ma­rio Drag­hi iz­ja­vio ka­ko je ri­zik od de­fla­ci­je u euro­zo­ni go­to­vo nes­tao. Me­đu­tim, nas­ta­vak po­ti­ca­ja ni­je do­če­kan s odo­bra­va­njem u Nje­mač­koj gdje je udvos­tru­če­nje in­fla­ci­je u pro­sin­cu na 1,7 pos­to iz­a­zva­lo žuč­ne kri­ti­ke u ta­moš­njim me­di­ji­ma na ra­čun ECB-a.

REUTERS

Pred­sjed­nik ECB-a Ma­rio Drag­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.