Ima­mo ma­le pla­že i ba­ze­ne i lo­še tr­go­vi­ne

Hr­vat­ski kam­po­vi 2017. Ti­tu­lu ADAC Su­per Platz, u 2017. no­si se­dam hr­vat­skih kam­po­va

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

ADAC kam­ping vo­dič na­zi­va­ju bi­bli­jom za kam­pis­te, a s nje­mač­kog go­vor­nog po­dru­čja ima­mo 44 pos­to no­će­nja.

Iako su u proš­le go­di­ne suk­lad­no ocje­na­ma nje­mač­kog auto klu­ba ADAC hr­vat­ski kam­po­vi iza ni­zo­zem­skih bi­li dru­gi po kva­li­te­ti u Eu­ro­pi, i to naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći do­brim sa­ni­ta­ri­ja­ma, ADAC kam­ping vo­dič za 2017. još jed­nom je po­ka­zao sla­bos­ti na ko­ji­ma do­ma­ći kam­ping tre­ba ra­di­ti, a to su pre­ma­le pla­že i ba­ze­ni, sla­bi sa­dr­ža­ji za slo­bod­no vri­je­me te lo­še ops­krb­lje­ne tr­go­vi­ne. Pres­tiž­nu ti­tu­lu ADAC Su­per Platz (cr­ve­na plo­ča), u 2017. no­si se­dam hr­vat­skih kam­po­va. Ve­ći­na ih je u Is­tri, a za­nim­lji­vo je da je cr­ve­nu plo­ču već u pr­voj go­di­ni pos­lo­va­nja za­ra­dio ro­vinj­ski kamp Val Sa­li­ne.

Ana­li­za vo­di­ča ko­ju je obja­vi­la Kam­ping udru­ga Hr­vat­ske (KUH) po­ka­za­la je da Is­tra ima naj­ve­ći broj kam­po­va ko­ji su do­bi­li pro­sječ­nu ocje­nu iz­nad 4,5 (17 kam­po­va), sli­je­di Kvar­ner te Zadar. Čis­tu pe­ti­cu i cr­ve­nu plo­ču uz Val Sa­li­ne ima­ju Va­la­ma­ro­va Lan­ter­na, Is­tra­tu­ris­tov Park Umag te nu­dis­tič­ki kamp Va­lal­ta. Ti­tu­lu Su­per­platz već tra­di­ci­onal­no no­si Za­ton u sas­ta­vu Tu­ris­t­ho­te­la, Va­la­ma­rov kamp Krk te Kamp Stra­ško. Ra­di se o ti­tu­li ko­ja se ove go­di­ne vra­ti­la na tr­ži­šte, za­mi­je­niv­ši ru­ži­čas­tu na­ljep­ni­cu Best Cam­ping ko­ju je ADAC 2013. pla­si­rao u su­rad­nji s ni­zo­zem­skim aso­ci­ja­ci­jom AMWB. Ru­ži­čas­ta na­ljep­ni­ca pre­ži­vje­la je tek če­ti­ri go­di­ne, na za­do­volj­stvo in­dus­tri­je. Cr­ve­nu plo­ču ADAC di­je­li vrlo šted­lji­vo, sa­mo naj­bo­lji­ma, a Hrvatska je pri­mje­ri­ce 2009. go­di­ne ima­la tek dvi­je ti­tu­le Su­per Platz, od­nos­no 4 cr­ve­ne plo­če u 2013.

“Zna­čaj ADAC kam­ping vo­di­ča za nje­mač­ko go­vor­no po­dru­čje, gdje se čes­to na­zi­va i bi­bli­jom za kam­pis­te, je iz­nim­no ve­lik, bu­du­ći da su Ni­jem­ci na­ši tra­di­ci­onal­ni naj­broj­ni­ji gos­ti u kam­po­vi­ma, s 33% no­će­nja. Ako tu uklju­či­mo os­ta­le zem­lje nje­mač­kog go­vor­nog po­dru­čja, Aus­tri­ju i Švi­car­sku, taj se pos­to­tak no­će­nja di­že na čak 44 pos­to, a naj­ve­ći broj tih gos­ti­ju svo­ju od­lu­ku o od­mo­ru do­no­si upravo na os­no­vu ocje­na i opi­sa kam­po­va iz vo­di­ča ADACa”, po­jaš­nja­va­ju u KUHu.

ADAC di­je­li zvjez­di­ce iz pet ka­te­go­ri­ja. Sa­ni­ta­ri­je no­se naj­vi­še bo­do­va (39 pos­to), par­ce­le 26 pos­to, a os­ta­le zvjez­di­ce di­je­le se na kva­li­te­tu tr­go­vač­ke po­nu­de, slo­bod­no vri­je­me i ani­ma­ci­ju te ku­pa­liš­nu po­nu­du.

Suk­lad­no to­me, hr­vat­ski kam­po­vi u slje­de­ću se­zo­nu ula­ze s pro­sječ­nom ocje­nom 3,6 od naj­vi­še 5, što je 2,3 pos­to vi­še u od­no­su na la­ni, no dok su za sa­ni­ta­ri­je do­bi­li vi­so­ku če­tvor­ku, po­nu­da tr­go­vi­na oci­je­nje­na je s pro­sječ­nih 2,2, sa­dr­ža­ji za slo­bod­no vri­je­me do­bi­li su dvoj­ku, što ni­je us­pje­lo pla­ža­ma s ocje­nom 1,9, dok ba­ze­ni nisu sku­pi­li ni­ti je­di­ni­cu (0,6).

“Hr­vat­ski kam­ping kre­će se u do­brom smje­ru, to po­ka­zu­je i ovaj Vo­dič, no ocje­ne u po­je­di­nim ka­te­go­ri­ja­ma uka­zu­ju nam vrlo kon­kret­no na kojim po­dru­čji­ma još tre­ba­mo ra­di­ti i ra­zvi­ja­ti se, od­nos­no u što tre­ba inves­ti­ra­ti. To će nam ne sa­mo po­di­ći ocje­ne u vo­di­či­ma i kva­li­te­tu, ne­go i pro­ši­ri­ti dje­lat­nost, od­nos­no se­zo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.