Na­mi­ra pre­pre­ka spa­ja­nju bur­zi u Lon­do­nu i Fran­k­fur­tu

No­vi pro­blem EK sma­tra da bi udru­ži­va­nje bur­zi mo­glo eli­mi­ni­ra­ti kon­ku­ren­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Lon­don­ska bur­za pro­da­je fran­cu­ski kliring Eu­ro­nextu, no to, či­ni se, ni­je do­volj­no

EU je re­zer­vi­ra­na oko naj­av­lje­nog spa­ja­nja Lon­don­ske i Nje­mač­ke burze vri­jed­nog 12 mi­li­jar­di do­la­ra. U pi­smu Eu­rop­ske ko­mi­si­je upu­će­nom obje­ma tvrt­ka­ma EU ističe da bi spajanje mo­glo eli­mi­ni­ra­ti kon­ku­ren­ci­ju u seg­men­tu pri­je­bo­ja i na­mi­re, pre­no­si Blo­om­berg.

Upravo je po­jed­nos­tav­lje­nje kli­rin­ga je­dan od ključ­nih mo­ti­va ko­je su dvi­je burze pro­naš­le za me­đu­sob­no udru­ži­va­nje.

No, od­lu­kom EUa da ga pro­ma­tra kao po­seb­ni seg­ment tr­ži­šta, pos­ta­je iz­vjes­no i da kliring ti­me ujed­no pos­ta­je naj­ve­ćom pre­pre­kom tran­sak­ci­ji. Za oče­ki­va­ti je da će za ze­le­no svje­tlo Eu­rop­ska ko­mi­si­ja vi­so­ko pos­ta­vi­ti le­tvi­cu po pi­ta­nju za­šti­te tr­žiš­nog na­tje­ca­nja.

Obje­di­nja­va­nje pri­je­bo­ja i na­mi­re spa­ja­njem Lon­don­ske i Nje­mač­ke burze po­jed­nos­ta­vi­lo bi tr­go­va­nje iz­ve­de­ni­ca­ma i uči­ni­lo ga efi­kas­ni­jim, ali i po­ten­ci­jal­no omo­gu­ći­lo no­voj tvrt­ki snaž­nu kon­tro­lu nad ci­je­na­ma. Prem­da Lon­don­ska bur­za pro­da­je fran­cu­sku di­vi­zi­ju kli­rin­ga Eu­ro­nextu, to ne­će u pot­pu­nos­ti adre­si­ra­ti pri­go­vo­re re­gu­la­to­ra, sma­tra­ju upu­će­ni. Proš­log mje­se­ca iz dvi­ju bur­zi pri­op­će­no je da su pri­mjed­be EK ma­nje od po­du­gač­ke lis­te po­ten­ci­jal­nih pro­ble­ma ko­je su već ra­ni­je sa­mi iden­ti­fi­ci­ra­li. Pre­ma Blo­om­ber­gu, naj­no­vi­ja pre­pre­ka po­ve­ća­va šan­se da spajanje pro­pad­ne bu­du­ći da su mu ana­li­ti­ča­ri još u lis­to­pa­du da- va­li tek 40 pos­to šan­se. Ina­če, re­gu­la­to­ri su još 2012. blo­ki­ra­li spajanje Nje­mač­ke burze i NYSE Eu­ro­nexta sma­tra­ju­ći da bi ono re­zul­ti­ra­lo go­to­vo mo­no­pol­skom po­zi­ci­jom u tr­go­vi­ni iz­ve­de­ni­ca­ma te kon­ku­ren­ci­ji za­tvo­ri­lo vra­ta tr­ži­šta kli­rin­ga. Pri­mjed­be pred­stav­lja­ju po­pis raz­lo­ga zbog ko­jih se spajanje mo­že za­us­ta­vi­ti, a pred bur­za­ma su sa­da us­tup­ci ko­ji uklju­ču­ju odluke o pro­da­ji di­je­lo­va imo­vi­ne i obve­zi­va­nje na odre­đe­ne pos­lov­ne prak­se.

RE­UTERS

Naj­no­vi­ja pre­pre­ka po­ve­ća­va šan­se da spajanje dvi­ju bur­zi pro­pad­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.