‘Mr­si­će­ve mje­re’ i za mla­de sa sred­njom ško­lom

Dr­ža­va da­je no­vu pri­li­ka za struč­no os­po­sob­lja­va­nje bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Broj ne­za­pos­le­nih spus­tio se na naj­ni­žu ra­zi­nu u zad­njih 25 go­di­na, no bez ob­zi­ra na to, po­sao u ovom tre­nut­ku tra­ži 243.000 rad­ni­ka. Me­đu nji­ma je 68.000 mla­dih do 29 go­di­na ži­vo­ta, ali i 38.000 oso­ba ko­je ne­ma­ju ni jed­nog da­na rad­nog sta­ža. U dr­žav­nom pro­ra­ču­nu ove je go­di­ne, za­jed­no sa sred­stvi­ma ko­ja bi se tre­ba­la po­vu­ći iz europ­skih fon­do­va, osi­gu­ra­no 1,5 mi­li­jar­di ku­na za ak­tiv­ne mje­re za­poš­lja­va­nja. Ra­di se o mje­ra­ma ko­je go­diš­nje obu­hva­te iz­me­đu 50 i 60 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih ko­ji­ma su nu­di do­ško­lo­va­nje, prek­va­li­fi­ka­ci­ja, pot­po­ra za sa­mo­za­poš­lja­va­nje, a naj­ve­ći in­te­res pos­to­ji za struč­no os­po­sob­lja­va­nje i jav­ne ra­do­ve. Pr­va mje­ra na­mi­je­nje­na je mla­di­ma, a jav­ni ra­do­vi du­go­traj­no ne­za­pos­le­nim i sta­ri­jim oso­ba­ma. Mi­nis­tar­stvo ra­da pri­pre­ma iz­mje­nu ne­ko­li­ko za­ko­na s po­dru­čja za­poš­lja­va­nja ka­ko bi se otvo­rio pros­tor za am­bi­ci­oz­ni­je uklju­či­va­nje dr­ža­ve na tr­ži­šte ra­da. Pra­vo na po­pu­lar­no “Mr­si­će­vo vo­lon­ti­ra­nje”, tj. struč­no os­po­sob­lja­va­nje bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa, od ožuj­ka bi se tre­ba­lo pro­ši­ri­ti i na ne­za­pos­le­ne mla­de lju­de sa za­vr­še­nom če­tve­ro­go­diš­njom sred­njom ško­lom. Sa­da se pla­će­no struč­no os­po­sob­lja­va­nje pri­mje­nju­je na ne­za­pos­le­ne sa za­vr­še­nim fa­kul­te­tom ili obr­tom.

I. G./PIX

Tu su i jav­ni ra­do­vi za sta­ri­je ko­ji su du­go bez pos­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.