ISTA PRAVILA I ZA

OBITELJSKU MEDICINU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vi Pra­vil­nik o spe­ci­ja­lis­tič­kom usa­vr­ša­va­nju dok­to­ra me­di­ci­ne ko­ji je upr avo stu­pio na sna­gu raz­lju­tio je dr. Vi­ki­cu Kro­lo, še­fi­cu Ko­or­di­na­ci­je hr­vat­ske obi­telj­ske me­di­ci­ne (KoHom). Na­ime, li­ječ­ni­ci će se sa­da, po za­vr­šet­ku spe­ci­ja­li­za­ci­je, mo­ra­ti vra­ti­ti u us­ta­no­vu ko­ja ju je fi­nan­ci­ra­la, bar na raz­dob­lje jed­na­ko du­lji­ni tra­ja­nja spe­ci­ja­li­za­ci­je, a od­lu­če li pri­je­ći u dru­gu us­ta­no­vu i to sa­mo uz su­glas­nost Mi­nis­tar­stva, nak­na­du do naj­vi­še 30-ak ti­su­ća eura pla­ćat će ta dru­ga us­ta­no­va. U slu­ča­ju da li­ječ­nik od­la­zi svo­je­volj­no, npr. u ino­zem­s­tvo ili u pri­vat­ni­ke, nak­na­du pla­ća sam. Dr. Kro­lo pod­sje­ća na po­seb­ni pra­vil­nik o spe­ci­ja­li­za­ci­ja­ma dok­to­ra obi­telj­ske me­di­ci­ne iz 2011., pre­dvi­đa ve­ću od­šte­tu u slu­ča­ju od­la­ska, oko 400.000 ku­na. Sta­ri pra­vil­ni­ci za obi­telj­ske li­ječ­ni­ke i sto­ma­to­lo­ge ta­ko­đer su u pro­ce­du­ri is­prav­ka, po­ru­ču­je mi­nis­tar Mi­lan Ku­jun­džić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.