IKEA GRAĐANE UČI

ODRŽIVOM RAZVOJU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uvod­nom ra­di­oni­com s 20 oda­bra­nih am­ba­sa­do­ri­ca i am­ba­sa­do­ra po­čeo je IKEA pro­jekt odr­ži­vi­jeg ži­vo­ta kod ku­će ‘Ma­le pro­mje­ne, ve­li­ke ušte­de’. Ti­je­kom slje­de­ćih po­la go­di­ne su­di­oni­ci pro­jek­ta mje­rit će i ušte­de u po­troš­nji ener­gi­je i vo­de te na­uči­ti ka­ko sma­nji­ti ot­pad. Na­ime, te­ren­sko is­tra­ži­va­nje ko­je je IKEA pro­ve­la na po­dru­čju Za­gre­ba ti­je­kom stu­de­nog, po­ka­za­lo je ka­ko go­to­vo tri če­t­vr­ti­ne za­gre­ba­ča­kih ku­ćans­ta­va ba­ca hra­nu, a 4 od 10 Za­grep­ča­na ne ga­si svje­tlo ka­da im ne tre­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.