Pred­stav­ni­ci Ali­ba­be usko­ro do­la­ze u po­sjet Hr­vat­skoj

Cilj zo­na Cr­no Ki­ne­zi se za Hr­vat­sku za­ni­ma­ju zbog inves­ti­ci­je u gos­po­dar­sku zo­nu kod Za­dra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ki­ne­ski etr­go­vac Ali­ba­ba, osim s hr­vat­skom Vla­dom, o iz­grad­nji lo­gis­tič­kog cen­tra za Eu­ro­pu raz­go­va­ra i s Bu­gar­skom. Ta­moš­nja vla­da i ki­ne­ska no­vin­ska agen­ci­ja Xin­hua na­vo­de da su se pred­stav­ni­ci tri ki­ne­ske tvrt­ke sas­ta­li s bu­gar­skim pre­mi­je­rom Boj­kom Bo­ri­so­vim. Ri­ječ je o pred­stav­ni­ci­ma Ali­ba­be Gro­up, ko­ji tra­že po­god­nu lu­ku i dis­tri­bu­cij­ski cen­tar za Eu­ro­pu, GSSo­lar Com­pany, tvrt­ka ko­ja tra­ži po­god­no mjes­to za iz­grad­nju tvor­ni­ce so­lar­nih pa­ne­la, i Gol­dPoly Gro­up, ko­ja je za­in­te­re­si­ra­na ku­po­va­ti bu­gar­ski du­han. U Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, ko­je je nak­lo­nje­no da Ali­ba­ba lu­ku i lo­gis­tič­ki cen­tar smjes­ti u Za­dru, ka­žu da ih je Ali­ba­ba kon­tak­ti­ra­la, ali ne že­le ot­kri­va­ti de­ta­lje raz­go­vo­ra. “Pred­stav­ni­ci na­ve­de­ne tvrt­ke kon­tak­ti­ra­li su Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta te je odr­žan sas­ta­nak na ko­jem su pre­zen­ti­ra­ne mo­guć­nos­ti i po­god­nos­ti za inves­ti­to­re, no tre­nu­tač­no ni­smo u mo­guć­nos­ti da­ti vi­še in­for­ma­ci­ja”, po­ru­ču­ju iz Mi­nis­tar­stva. U Gra­du Za­dru ka­žu da su u kon­tak­tu s Ve­le­pos­lans­tvom Re­pu­bli­ke Ki­ne u Hr­vat­skoj kao i s lo­bis­tom Da­vi­dom Le­ka­jem. No, na­vo­de da do­sad ni­je bi­lo služ­be­nih kon­ta­ka­ta iz­me­đu Ali­ba­be i Gra­da Za­dra.

“Nove inves­ti­ci­je su do­bro­doš­le i za­dar­ska grad­ska upra­va otvo­re­na je za raz­go­vo­re sa svim inves­ti­to­ri­ma ko- ji is­ka­žu in­te­res za ula­ga­nje u Zadar i za­dar­sku re­gi­ju”, ka­že Ma­ri­na Mi­ho­vi­lo­vić Paj­kin, vo­di­te­lji­ca od­no­sa s jav­noš­ću Za­dra. Dal­ma­tin­ski grad, či­je su dvi­je naj­ve­ća inves­ti­ci­je u po­s­ljed­nje vri­je­me lu­ka Ga­že­ni­ca i gos­po­dar­ska zo­na Cr­no, na­da se jav­no­pri­vat­nom part­ner­stvu u toj zo­ni, a kroz ko­je bi mo­gao ubr­za­ti inves­ti­ci­je u gos­po­dar­stvo po­seb­no na­kon što je po­rez­na re­for­ma lo­kal­nim upra­va­ma sma­nji­la iz­vo­re fi­nan­ci­ra­nja. Lo­bist David Lekaj ka­že da je u Ki­ni na sas­tan­ku s Upra­vom Ali­ba­ba gru­pe pre­zen­ti­rao Zadar kao naj­bo­lju mo­gu­ću lo­ka­ci­ju. Na­vo­di da je u Hr­vat­skoj na­išao na ši­ro­ku po­li­tič­ku potporu tom pro­jek­tu.

“Uz spo­me­nu­te, potporu sam do­bio i od stra­ne Ure­da pred­sjed­ni­ce, a grad Zadar je part­ner­ski uključen od samog početka. Gradonačelnik Kalmeta je dao vrlo korektnu potporu sve­mu. Sve pro­jek­te iz­vi­djet će Ali­ba­bi­no iz­as­lans­tvo, ko­je bi usko­ro tre­ba­lo po­sje­ti­ti Hr­vat­sku”, ka­že Lekaj.

GRAD ZADAR UKLJUČEN JE OD SAMOG POČETKA. GRADONAČELNIK KALMETA DAO JE VRLO KOREKTNU POTPORU SVE­MU, ISTIČE DAVID LEKAJ

H. JELAVIĆ/PIX

Gradonačelnik Za­dra Bo­ži­dar Kalmeta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.