Milijunski gubici sisačkog brodara

Smrz­nu­ta flo­ta Led blo­ki­rao Du­nav i Sa­vu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK darko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

U le­du Sa­ve i Dunava je za­pe­la go­to­vo či­ta­va flo­ta sisačkog brod­skog pri­je­voz­ni­ka, a gubici zbog to­ga su već pre­ma­ši­li 1,2 mi­li­ju­na ku­na

Zim­ski uvje­ti, pra­će­ni sni­je­gom i ni­skom tem­pe­ra­tu­ra­ma, uve­li­ke ote­ža­va­ju pro­met. I dok se u pro­tek­lim da­ni­ma uglav­nom go­vo­ri­lo o ogra­ni­če­nji­ma na ces­ta­ma i auto­ces­ta­ma zbog bu­re i snjež­nih na­no­sa, tak­vi uvje­ti još ve­će pro­ble­me ra­de u ri­ječ­nom pro­me­tu. Iz na­šeg naj­sta­ri­jeg i naj­ve­ćeg ri­ječ­nog brod­skog pri­je­voz­ni­ka, Du­nav­ski Lloyd iz Si­ska, is­ti­ču da su im se di­rek­t­ni gubici zbog ovak­vog sta­nja sa­mo do kra­ja pro­tek­log tjed­na po­pe­li na vi­še od 1,2 mi­li­ju­na ku­na, a što uve­li­ke ugro­ža­va nji­ho­vo pos­lo­va­nje i pos­lov­nu bu­duć­nost.

Ka­ko je po­jas­nio Hr­vo­je Pav­lak, di­rek­tor Du­nav­skog Lloyda, kra­jem proš­log tjed­na im je bi­lo u le­du Sa­ve i Dunava bi­lo zarobljeno 25 plov­nih obje­ka­ta, što brodova, a što bar­ži, ukup­nog ka­pa­ci­te­ta 21.000 to­na, od­nos­no či­ta­va flo­ta. Ti­je­kom vi­ken­da je os­lo­bo­đen dio plo­vi­la na Sa­vi, ali to ni­je ima­lo zna­čaj­nih uči­na­ka na pos­lo­va­nje jer ti bro­do­vi nisu mo­gli is­kr­ca­va­ti ili ukr­ca­va­ti te­ret jer je ve­ći­na lu­ka za­le­đe­na i za­tvo­re­na, a i plo­vid­ba Du­na­vom je uglav­nom obus­tav­lje­na.

“Lo­ka­ci­je na­ših plo­vi­la se pro­te­žu od Ru­munj­ske, Bu­gar­ske, Sr­bi­je, Ma­đar­ske na Du­na­vu te Hr­vat­ske na ri­je­ci Sa­vi. Zbog vrlo ni­skog vo­dos­ta­ja, ko­ji je bio na ra­zi­ni suš­ne ljet­ne se­zo­ne, na­ša je flo­ta već u pro­sin­cu ima­la oz­bilj­ne po­te­ško­će u obav­lja­nju svo­jih ugo­vo­re­nih pos­lo­va tran­s­por­ta, a sa­da je pot­pu­no blo­ki­ra­na”, ka­že Pav­lak. Pro­cje­nju­je da je na donjem plovnom putu Dunava, od Bu­dim­pe­šte do Cr­nog mo­ra, zarobljeno vi­še od 100ti­njak konvoja, a naj­ve­ći le­de­ni če­po­vi su u sa­moj Ru­munj­skoj, na ma­đar­sko­ru­munj­skoj gra­ni­ci, ali i u Sr­bi­ji, po­se­bi­ce u Đer­dap­ska kli­su­ri.

“Sre­ća u ne­sre­ći je da na na­šim plo­vi­li­ma ne­ma kvar­lji­ve ro­be te se uglav­nom ra­di o me­ta­lu, si­ro­vi­na­ma, naf­ti i sl. Naj­go­re je što ne­ma­mo što po­du­ze­ti, a re­žij­ski tro­ško­vi su nam vi­so­ki jer sva­ko plo­vi­lo ve­će odre­đe­nu po­sa­du. Na­red­nih da­na su naj­av­lje­ne još ni­že tem­pe­ra­tu­re ta­ko da po­bolj­ša­nje si­tu­aci­je oče­ku­je­mo tek po­čet­kom ve­lja­če ka­da bi tre­ba­lo za­to­pli­ti, a što bi utje­ca­lo i na vo­dos­taj”, po­jaš­nja­va di­rek­tor Du­nav­skog Lloyda. Do­da­je da smr­za­va­nje rijeke ni­je ne­što ne­uobi­ča­je­no za zi­mu, ali da je kom­bi­na­ci­ja ni­skog vo­dos­ta­ja i ni­skih tem­pe­ra­tu­ra po­gub­na za plo­vid­bu Sa­vom i Du­na­vom.

“Zad­nje ve­li­ko smr­za­va­nje, ko­je je tra­ja­lo da­ni­ma i tjed­ni­ma, ima­lo smo u zi­mi s 2011. na 2012. go­di­nu. A pri­je to­ga, ja se osob­no to­ga ne sje­ćam ali pri­ča­ju mi sta­ri­ji lju­di, ovak­vu si­tu­aci­ju ni­smo ima­li ne­kih 40ak go­di­na”, na­vo­di Hr­vo­je Pav­lak. Tvrt­ka Du­nav­ski Lloyd os­no­va­na je 1952. na sto­ljet­noj tra­di­ci­ji ri­ječ­ne plo­vid­be na ovim pros­to­ri­ma, a sje­di­šte joj je bi­lo u Vu­ko­va­ru. Sa­mo dvi­je go­di­ne kas­ni­je tvrt­ka do­bi­va sa­daš­nje ime te se­li u Si­sak. Vr­hu­nac pos­lo­va­nja je os­tva­ri­van 1980ih ka­da je snaž­na in­dus­tri­ja na oba­la­ma Sa­ve i Dunava Lloydu go­diš­nje do­no­si­la i vi­še od 2,24 mi­li­ju­na to­na te­re­ta. Danas ovaj pri­je­voz­nik go­diš­nje ot­pre­mi do 500 ti­su­ća to­na te­re­ta,a re­kord­na je bi­la 2007. s go­to­vo 600 ti­su­ća to­na. Tre­nut­no se u flo­ti si­sač­ke tvrt­ke na­la­zi 14 mo­tor­nih brodova te 28 po­moć­nih plo­vi­la i bar­ži.

NA DONJEM PLOVNOM PUTU

DUNAVA JE ZAROBLJENO VI­ŠE OD 100-TINJAK KONVOJA RIJEČNIH BRODOVA H. Pav­lak Du­nav­ski Lloyd

I. GALOVIĆ/PIXSELL

Pos­lo­va­nje je oz­bilj­no ugro­že­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.