Ka­pa­ci­tet 242.271 tu­ris­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pr­vi s pet zvjez­di­ca kamp Krk na oto­ku Kr­ku

Hrvatska ima 640 kam­po­va, od če­ga 187 sred­nje-ve­li­kih kam­po­va te 453 ma­njih obi­telj­skih kam­po­va u do­ma­ćins­tvi­ma, se­oskim do­ma­ćins­tvi­ma i kamp od­mo­ri­šta. Ukup­ni smje­štaj­ni ka­pa­ci­tet na­ših kam­po­va iz­no­si 242.271 oso­ba, dok pro­sje­čan hr­vat­ski kamp mo­že pri­mi­ti 379 oso­ba (pro­sječ­ni sred­nje-ve­li­ki kamp mo­že pri­mi­ti 1191 oso­ba, a pro­sječ­ni ma­li kamp 43 oso­be). Naj­vi­še ka­pa­ci­te­ta u kam­po­vi­ma ima Is­tra, 49% ukup­nih ka­pa­ci­te­ta RH, a sli­je­di Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja sa 18%. Dal­ma­ci­ja ukup­no ima 28% ka­pa­ci­te­ta kam­po­va RH, a od to­ga naj­vi­še Zadar (13%). Naj­ja­ča kon­ti­nen­tal­na žu­pa­ni­ja po bro­ju kam­po­va je Kar­lo­vač­ka, s osam kam­po­va. Oko jed­ne tre­ći­ne ka­pa­ci­te­ta na­ših kam­po­va naj­vi­šeg je ran­ga kva­li­te­te i na­la­zi se u ka­te­go­ri­ji od naj­ma­nje če­ti­ri zvjez­di­ce, dok od­ne­dav­no Hrvatska ima i svoj pr­vi kamp s pet zvjez­di­ca, kamp Krk na oto­ku Kr­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.