Ko­ri­ca je ri­val ma­sov­noj pro­izvod­nji

No­vi mo­del Na­kon pet go­di­na pri­pre­ma Iva­na Urem Ma­roh­nić otvo­ri­la pr­vu craft pe­kar­ni­cu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Tra­gom ide­je da po­tro­ša­či ima­ju pra­vo zna­ti ka­ko se ra­di te od ku­da do­la­zi nji­ho­va hra­na, ne­dav­no je u za­gre­bač­koj Pre­ra­do­vi­će­voj uli­ci otvo­re­na craft pe­kar­ni­ca Ko­ri­ca. Sva­kod­nev­noj na­mir­ni­ci po­put kru­ha mjes­to u ni­ši vi­so­kok­va­li­tet­nih pre­mi­um pro­izvo­da do­di­je­li­la je vlas­ni­ca Ko­ri­ce Iva­na Urem Ma­roh­nić ko­ja je pos­lov­nu ide­ju i kon­cept, kao i re­cep­te ra­zvi­ja­la pre­ko pet go­di­na.

“Kao lju­bi­telj do­bre hra­ne ni­sam mo­gla do­ku­či­ti za­što se u Za­gre­bu ne mo­že ku­pi­ti pr­vok­la­san kruh, a pe­kar­ni­ca ne ne­dos­ta­je”, ka­že. To je bio i mo­tiv da po­kre­ne Ko­ri­cu, od os­ta­le po­nu­de na tr­ži­štu raz­li­či­tu, ka­že, po na­mir­ni­ca­ma lo­kal­nih do­bav­lja­ča, ruč­noj obra­di pe­kar­skih pro­izvo­da tra­di­ci­onal­nom me­to­dom ko­ja po­dra­zu­mi­je­va ko­ri­šte­nje kul­tu­re div­ljeg kvas­ca sta­ri­je od 40 go­di­na te nul­toj to­le­ran­ci­ji pre­ma ko­ri­šte­nju adi­ti­va i po­ja­či­va­ča. Na­po­mi­nje da fer­men­ta­ci­ja ti­jes­ta i do 48 sa­ti re­zul­ti­ra bo­gat­stvom oku­sa i druk­či­jom tek­s­tu­rom ti­jes­ta. Po­kre­ta­nju vlas­ti­ta biz­ni­sa pret­ho­di­le su po­sje­te naj­bo­ljim pe­kar­ni­ca­ma di­ljem Ame­ri­ke i Eu­ro­pe, raz­gle­da­va­nje po­go­na, kon­tak­ti­ra­nje s pro­izvo­đa­či­ma opre­me, do­bav­lja­či­ma si­ro­vi­na, eks­pe­ri­men­ti­ra­nja...

U re­ali­za­ci­ji ide­je, do­da­je Ma­roh­nić, po­mo­gli su HBOR i HAMAGBICRO, a ulo­žen je mak­si­ma­lan iz­nos dos­tu­pan kroz pro­gram kre­di­ti­ra­nja po­du­zet­niš­tva že­na i još to­li­ko vlas­ti­ta nov­ca. Re­zul­tat je, ka­že, či­nje­ni­ca da je Ko­ri­ca ma­la po­bu­na pro­tiv ma­sov­ne pro­duk­ci­je i uvoz­nih po­lu­s­mrz­nu­tih pro­izvo­da.

“Kao po­tro­ša­či za­ki­nu­ti smo za pr­vu kla­su pro­izvo­da, u od­no­su na ono što is­ti tr­gov­ci u ne ta­ko da­le­kom za­pad­nom su­sjed­stvu nu­de”, tvr­di. Ko­ri­ca za­poš­lja­va 10 oso­ba, od kon­ku­ren­ci­je ne stra­hu­ju jer sma­tra­ju da je doš­lo do sen­zi­bi­li­za­ci­je tr­ži­šta i po­ve­ća­ne bri­ge po­tro­ša­ča o kva­li­te­ti hra­ne ko­ju kon­zu­mi­ra­ju. “Fo­ku­si­ra­na sam na sta­bi­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja i odr­ža­nje kva­li­te­te po­nu­de i mak­si­mi­za­ci­ju ori­gi­nal­nog kon­cep­ta. Imam vi­še sce­na­ri­ja za bu­duć­nost. Sva­ki uklju­ču­je vi­so­ki stan­dard ko­ji ni­je spo­jiv s ma­sov­noš­ću i za­to os­ta­je za vi­dje­ti ko­ji od sce­na­ri­ja će najbolje oču­va­ti i ra­zvi­ja­ti te vri­jed­nos­ti”, za­klju­či­la je Urem Ma­roh­nić.

ŽARKO BAŠIĆ/

Vlas­ni­ca Ko­ri­ce Iva­na Urem Ma­roh­nić ko­ris­ti po­seb­nu re­cep­tu­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.