Mi­odrag Kos­tić mo­gao bi spa­si­ti por­to­ro­ški aero­drom

Udru­že­ni Di­rek­tor zrač­ne lu­ke po­zi­va tu­ris­tič­ke tvrt­ke da fi­nan­ci­ra­ju pro­ši­re­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vlas­nik MK Gro­upa ku­pio je Kem­pin­ski u Por­to­ro­žu, a že­li pre­uze­ti i druge ho­te­le, kao i Ma­ri­nu Portorož

Robert Krajnc, di­rek­tor Aerodroma Portorož, otvo­re­nim pi­smom po­zvao je tu­ris­tič­ke tvrt­ke u slo­ven­skom di­je­lu Is­tre da udru­že sna­ge i no­vac za pro­ši­re­nje zrač­ne lu­ke.

Ako su sred­stva za in­fras­truk­tu­ru mo­gli udru­ži­ti hotelijeri i ugostitelji u Bovecu, ko­ji ima ma­li aero­drom, kao i u Hr­vat­skoj ili u aus­trij­skim ski­ja­li­šti­ma, ne­ma raz­lo­ga da se to ne bi mo­glo uraditi i na slo­ven­skoj obali, ka­že Krajnc.

“Pi­ran, ko­ji je tu­ris­tič­ki naj­ra­zvi­je­ni­ji, ima svo­ju zrač­nu lu­ku Portorož, ali či­ni se kao da to ni­kog stvar­no ne zanima. Da bi lo­kal­no tu­ris­tič­ko gos­po­dar­stvo do­ni­ra­lo je­dan euro po no­će­nju, ili na dru­gi na­čin za­jed­no oja­ča­lo zrač­nu lu­ku, i ta­ko svo­ju des­ti­na­ci­ju, tre­nut­no zvu­či kao znans­tve­na fan­tas­ti­ka. S iz­u­zet­kom op­ći­ne Pi­ran, pla­no­ve za po­moć i ra­zvoj zrač­ne lu­ke ne po­dr­ža­va nit­ko, ili je to sa­mo krat­ko­roč­no”, tvr­di di­rek­tor Aerodroma Portorož u otvo­re­nom pi­smu.

Od­lu­če li slo­ven­ske tu­ris­tič­ke tvrt­ke po­mo­ći razvoju por­to­ro­škog aerodroma zna­čaj­nu ulo­gu u to­me će ima­ti Mi­odrag Kos­tić, je­dan od naj­bo­ga­ti­jih sr­p­skih po­du­zet­ni­ka i vlas­nik MK Gro­upa.

Priv­la­če­nje tu­ris­ta

Kos­tić je u sklo­pu ši­re­nja pos­lo­va­nja na tu­ri­zam proš­le go­di­ne ku­pio luk­suz­ni ho­tel Kem­pin­ski Pa­la­ce u Por­to­ro­žu, a od ra­ni­je je vlas­nik ho­te­la Grand, An­gel­la i Ko­na­ci Sun­ča­ni vr­ho­vi na Ko­pa­oni­ku, za­tim ho­te­la 88 so­ba u Be­ogra­du, te MK La­ke Re­sor­ta na Fru­škoj go­ri.

Me­đu­tim, Kos­ti­će­vi ho­te­li­jer­ski pla­no­vi da­le­ko su am­bi­ci­oz­ni­ji, po­seb­no u Slo­ve­ni­ji. Pre­ma nje­go­vim iz­ja­va­ma iz proš­le go­di­ne, ključ­nu ulo­gu ima­lo bi upravo pre­uzi­ma­nje Ae­re­odro­ma Portorož. Na­ime, Kos­tić već du­go že­li ku­pi­ti ho- u Hr­vat­skoj, kao naj­ve­ćoj tu­ris­tič­koj si­li u re­gi­ji. Sa­da je ba­cio oko na ho­tel Kem­pin­ski u Sa­vu­dri­ji. Ka­ko su u sr­p­nju 2016. pi­sa­le Ve­čer­nje no­vos­ti, kup­njom tog ho­te­la, za­jed­no s aero­dro­mom u Por­to­ro­žu, Kos­tić bi mo­gao pri­vu­ći tu­ris­te u po­tra­zi za od­mo­rom “s pet zvjez­di­ca” i po­ten­ci­jal­no stvo­ri­ti “no­vi Can­nes”, ka­ko je ra­ni­je naj­av­lji­vao.

U svib­nju proš­le go­di­ne Fi­nan­ce su pi­sa­le da se ve­ćin­ski vlas­ni­ci Aerodroma Portorož pri­pre­ma­ju za po­nov­ni po­ku­šaj pro­da­je. Pre­ma na­vo­di­ma lis­ta udjel će go­to­vo si­gur­no pro­da­ti Aero­drom Ljub­lja­na, Is­tra­benz i Lu­ka Ko­par, ko­ji za­jed­no dr­že 60 pos­to kompanije, a mo­žda i gra­đe­vin­ska tvrt­ka CPK. S druge stra­ne, u Por­to­ro­žu naj­vi­še že­le da ku­pac aerodroma bu­de upravo Mi­odrag Kos­tić.

“MK Gro­up će su­dje­lo­va­ti u na­tje­ča­ju za kup­nju Aerodroma Portorož. Vjerujemo ka­ko Portorož ima ogroman tu­ris­tič­ki potencijal da po­te­le sta­ne odredište na najvišoj ra­zi­ni, a ra­zvoj zrač­ne lu­ke mo­že to­me zna­čaj­no pri­do­ni­je­ti”, po­t­vr­di­li su svo­je za­ni­ma­nje u MK Gro­upu.

Bo­lja ci­je­na u kon­zor­ci­ju

Ni­je is­klju­če­no ni da će se za pre­uzi­ma­nje zrač­ne lu­ke na­tje­ca­ti i Op­ći­na Pi­ran, ko­ja sa­da po­sje­du­je 29pos­tot­ni udjel u vlas­niš­tvu aerodroma, a že­lje­la je, ka­ko su ja­vi­le Pri­mor­ske no­vi­ce, ot­ku­pi­ti udjel Is­tra­ben­za.

Is­tra­benz se na­kon to­ga po­vu­kao iz pro­da­je jer je pro­ci­je­nje­no da u kon­zor­ci­ju

AKO SU SE UDRUŽILI HOTELIJERI I UGOSTITELJI U BOVECU, KO­JI IMA MA­LI AERO­DROM, TO SE MO­ŽE URADITI I NA OBALI, KA­ŽE ROBERT KRAJNC, DI­REK­TOR AERODROMA PORTOROŽ

ZANIMA NAS AERO­DROM JER VJERUJEMO KA­KO PORTOROŽ IMA OGROMAN TU­RIS­TIČ­KI POTENCIJAL DA POSTANE ODREDIŠTE NA NAJVIŠOJ RA­ZI­NI, KA­ŽU IZ KOSTIĆEVE KOMPANIJE MK GRO­UP

s dru­gim vlas­ni­ci­ma zrač­ne lu­ke mo­že do­bi­ti vi­še za svoj udjel. Sa­daš­nji vlas­ni­ci, a ti­me i Op­ći­na Pi­ran, ima­ju pra­vo pr­vo­ku­pa.

Kos­tić ne­će sta­ti sa­mo na por­to­ro­škom aero­dro­mu, ko­ji tre­ba mi­li­jun­sko ula­ga­nje u pro­ši­re­nje uz­let­nos­let­ne sta­ze, nove han­ga­re i ve­ću po­vr­ši­nu. Pre­ma ana­li­zi Fi­nan­ca, sr­p­skog po­du­zet­ni­ka u Por­to­ro­žu za­ni­ma­ju lo­ka­li na­su­prot Kem­pin­skog, Ma­ri­na Portorož u sklo­pu tvrt­ke DZS Bo­ja­na Pe­ta­na, od­nos­no Ter­mi Ča­tež, kao i ho­te­li Li­feClass, u vlas­niš­tvu pro­pa­log Is­tra­ben­za ko­ji je Kos­ti­ću pro­dao Kem­pin­ski.

FOTOLIA

Aero­drom u Por­to­ro­žu tre­ba mi­li­jun­ska ula­ga­nja u uz­let­nos­let­nu sta­zu i han­ga­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.