GRADNJA PODVELEŽJA

DO KRA­JA 2018. GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Elek­tro­pri­vre­da BiH i kon­zor­cij ko­jeg či­ne HP Inves­ting, Ami­tea i Iz­grad­nja To­ja­ga, za­klju­či­li su ugo­vor o iz­grad­nji pris­tup­nih ces­ta, ser­vis­nih pro­met­ni­ca i mon­taž­nih pos­to­lja za di­za­li­ce u sklo­pu pro­jek­ta Vje­tro­elek­tra­na Po­dve­lež­je. Vri­jed­nost ugo­vo­ra iz­no­si 4,5 mil. KM (oko 18 mil. ku­na) bez PDV-a. Po­dve­lež­je tre­ba bi­ti za­vr­še­no do kra­ja 2018., imat će ins­ta­li­ra­nu sna­gu od 48 me­ga­va­ta, a go­diš­nje će pro­izvo­di­ti 120 gi­ga­vat­sa­ti elek­trič­ne ener­gi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.