IGB Au­to­mo­ti­ve otva­ra no­vi po­gon

Ula­ga­či Nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­di­je­lo­va u In­đi­ji je za­pos­lio no­vih 500 rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

No­vi pro­izvod­ni po­gon kompanije IGB Au­to­mo­ti­ve bit će otvo­ren u uto­rak u In­đi­ji, naj­a­vi­la je ta kom­pa­ni­ja. Ri­ječ je o inves­ti­ci­ji vri­jed­noj 4,5 mi­li­ju­na eura či­jom je re­ali­za­ci­jom već za­pos­le­no vi­še od 500 no­vih rad­ni­ka, uve­de­ni su no­vi pro­izvo­di i pri­mje­nje­na no­va teh­no­lo­gi­ja.

IGB Au­to­mo­ti­ve os­no­va­la je 2007. go­di­ne kom­pa­ni­ja I.G. Ba­uer­hin iz Nje­mač­ke i ba­vi se pro­izvod­njom gri­ja­ča za sje­di­šta i vo­la­ne auto­mo­bi­la, sen­zo­ra za sje­di­šta, ka­be­la za gri­ja­če, te dru­gih auto­di­je­lo­va. I.G. Ba­uer­hin je pri­su­tan na go­to­vo svim kon­ti­nen­ti­ma i omo­gu­ća­va svo­jim kup­ci­ma vi­so­ku kva­li­te­tu pro­izvo­da pre­ma pos­tav­lje­nim stan­dar­di­ma auto­in­dus­tri­je. U Sr­bi­ji kom­pa­ni­ja ima tvor­ni­cu ko­ja je pr­va po ve­li­či­ni, bro­ju za­pos­le­nih i os­tva­re­noj re­ali­za­ci­ji u Ba­uer­hin gru­pi.

Za­poš­lja­va vi­še od 2200 rad­ni­ka i pro­izvo­di vi­še od 20 mi­li­ju­na pro­izvo­da go­diš­nje, na­ve­de­no je u pri­op­će­nju kompanije. Pro­izvo­di iz In­đi­je na­mi­je­nje­ni su pri­je sve­ga zah­tjev­nim europ­skim kup­ci­ma.

Ra­do­vi na iz­grad­nji no­vog objek­ta, ka­ko se do­da­je u pri­op­će­nju, po­če­li su u trav­nju 2016. go­di­ne, a za­vr­šen je kra­jem pro­sin­ca. Re­ali­za­ci­jom tog pro­jek­ta kom­pa­ni­ja IGB Au­to­mo­ti­ve osi­gu­ra­la je do­dat­nih 7800 če­tvor­nih me­ta­ra pos­lov­nog pros­to­ra. Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja je 2015. go­di­ne pot­pi­sa­la s vla­dom Sr­bi­je ugo­vor o do­dje­li po­ti­caj­nih sred­sta­va za iz­grad­nju no­vog pro­izvod­nog po­go­na.

PD

U pro­izvod­nju auto­di­je­lo­va ulo­že­no je 4,5 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.