Po­lja­ci bi ula­ga­li u mos­tar­ski Alu­mi­nij

Fe­de­ra­ci­ja BiH vlas­nik je 44% tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ma­rio Ga­džić, di­rek­tor mos­tar­skog Alu­mi­ni­ja, po­t­vr­dio je da je pos­to­ji in­te­res iz ino­zem­s­tva za ula­ga­nje u tu tvrt­ku. “Ri­ječ je o jed­nom polj­skom fon­du. Ni­smo još u kon­tak­tu s nji­ma, u ti­je­ku je raz­mje­na in­for­ma­ci­ja, a pot­pi­san je i me­mo­ran­dum o po­vje­re­nju. Sve op­ci­je su otvo­re­ne. Fe­de­ra­ci­ja BiH je vlas­nik 44 pos­to Alu­mi­ni­ja. Ima­li smo naj­a­vu da pos­to­ji stra­te­ški inves­ti­tor ko­ji bi mo­gao ulo­ži­ti u Alu­mi­nij. Pre­ni­je­li smo to dr­ža­vi, no to je sve u po­vo­ji­ma”, re­kao je Ga­džić za Na­šu TV.

Me­đu­tim, pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra Ga­dži­ća, to ne zna­či i da će mos­tar­ski Alu­mi­nij bi­ti pro­dan do ožuj­ka 2017. iako ta­ko sto­ji u pi­smu na­mje­re ko­je je upu­će­no MMFu. Ka­ko ka­že, vla­da FBiH da­la je ze­le­no svje­tlo no­voj upra­vi i pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja u ko­jem su već do­sad vid­lji­vi po­zi­tiv­ni po­ma­ci. “U pr­vih 100 da­na ra­da no­va upra­va je re­vi­di­ra­la sve štet­ne ugo­vo­re. Sk­lop­lje­ni su no­vi ko­ji su u skla­du s tr­žiš­nim uvje­ti­ma. Pre­ma me­đu­na­rod­nom pra­vu, ugo­vor je šte­tan ako je ci­je­na ve­ća od 50 pos­to ne­go što se na tr­ži­štu mo­že pos­ti­ći. Bi­lo je ugo­vo­ra ko­ji su bi­li ne­po­volj­ni za Alu­mi­nij”, is­tak­nuo je Ga­džić, do­da­ju­ći ka­ko je Alu­mi­nij do­sad res­truk­tu­ri­rao 70 mi­li­ju­na KM krat­ko­roč­nih dos­pje­lih obve­za i pre­tvo­rio ih u du­go­roč­ne. “U ovom kvar­ta­lu tre­ba res­truk­tu­ri­ra­ti oko 50 mi­li­ju­na KM dos­pje­lih krat­ko­roč­nih obve­za. Mo­ra­mo o to­me raz­go­va­ra­ti s glav­nim vje­rov­ni­ci­ma, ban­ka­ma, Elek­tro­pri­vre­dom HZHB i dr­ža­vom”, objas­nio je Ga­džić.

IVA­NA IVANOVIĆ/PIXSELL

No­va upra­va Alu­mi­ni­ja re­vi­di­ra­la je štet­ne ugo­vo­re i sk­lop­lje­ni su no­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.