Pr­vi sr­p­ski pri­vat­ni fond za teh­no­lo­ške tvrt­ke

Star­tup Fond nu­di 30.000 eura za udjel u tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Be­ograd U Sr­bi­ji je po­kre­nut pr­vi pri­vat­ni fond za ula­ga­nje u teh­no­lo­ške kompanije u ra­noj fa­zi ra­zvo­ja ICT Hub Ven­tu­re. Fond će IT kom­pa­ni­ja­ma u ra­noj fa­zi ra­zvo­ja po­nu­di­ti inves­ti­ci­ju do 30.000 eura u za­mje­nu za udjel u vlas­niš­tvu, a omo­gu­ćit će im i ulaz u za­jed­ni­cu teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja i star­tup eko­sus­tav, po­ve­zi­va­nje s ključ­nim su­di­oni­ci­ma ci­lja­nog biz­ni­sa i men­tor­stvo, na­vo­di se u pri­op­će­nju fon­da.

“Že­lja je os­ni­va­ča fon­da da omo­gu­će do­ma­ćim i re­gi­onal­nim teh­no­lo­škim kom­pa­ni­ja­ma da u naj­ra­ni­joj fa­zi ra­zvo­ja do­bi­ju ne sa­mo financije, već i potporu ti­ma ko­ji ra­zu­mi­je nji­ho­ve po­tre­be, iz­a­zo­ve i tr­ži­šta na ko­ja pla­si­ra­ju svo­ja rje­še­nja. Kroz in­di­vi­du­al­ni pris­tup fond će obo­ga­ti­ti pro­ces ra­zvo­ja kompanije u nas­ta­ja­nju i omo­gu­ći­ti joj br­ži i kva­li­tet­ni­ji rast“, re­kao je Kos­ta An­drić, di­rek­tor ICT Hub Ven­tu­re fon­da. Plan fon­da je da za 24 mje­se­ca ulo­ži u 20 teh­no­lo­ških star­tup kom­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.