Po­vo­ljan smje­štaj

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred­nos­ti do­bre pro­met­ne po­ve­za­nos­ti

Aero­drom Portorož, uz Ljub­lja­nu i Ma­ri­bor, tre­ća je me­đu­na­rod­na zrač­na lu­ka u Slo­ve­ni­ji. Ge­ograf­ski je do­bro pos­tav­ljen u sred­njoj Eu­ro­pi i ima do­bru pro­met­nu po­ve­za­nost sa sre­di­štem Slo­ve­ni­je i su­sjed­nim re­gi­ja­ma. Od Por­to­ro­ža je uda­ljen sa­mo 5 km, 15 km od Uma­ga i 20 km od Tr­sta. Zrač­nu lu­ku ko­ris­te uglav­nom jed­no­mo­tor­ni i dvo­mo­tor­ni, klip­ni i tur­bo­pro­pe­ler­ski zra­ko­plo­vi op­ćeg zra­ko­plov­s­tva s ka­pa­ci­te­tom od 10 sje­de­ćih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.