Pro­da­ja McDo­nald’sa opet je za­ro­ni­la

Tmur­ne prog­no­ze Na­kon ma­log ras­ta u tre­ćem kvar­ta­lu, če­t­vr­ti kvar­tal do­no­si pad od 1,4 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pro­ble­mi s pro­da­jom ni­ka­ko da nes­ta­nu, po­ka­zat će iz­vješ­će McDo­nald’sa za če­t­vr­to tro­mje­se­čje či­ja se obja­va oče­ku­je danas. Pre­ma na­vo­di­ma ame­rič­kog ti­ska, na­kon sra­me­ž­lji­vog ras­ta od sve­ga 1,3 pos­to u tre­ćem tro­mje­se­čju, ču­ve­ni la­nac br­ze hra­ne u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca 2016. za­bi­lje­žio je pad pro­da­je od 1,4 pos­to. Glav­ni uz­ro­ci pa­da le­že u lo­šim vre­men­skim pri­li­ka­ma, ras­tu­ćoj tr­žiš­noj utak­mi­ci u ko­ju su se uklju­či­li čak i tr- go­vač­ki lan­ci sa svo­jim to­plo­te­ka­ma, ali i op­će­ni­tom spo­rom ras­tu te bran­še. Ne­ga­tiv­ne efek­te di­je­lom su anu­li­ra­le ušte­de i po­seb­ne pro­mo­ci­je, po­put cje­lod­nev­nog do­ruč­ka. Oče­ki­va­nja se te­me­lje na pro­cje­na­ma ana­li­ti­ča­ra ja­pan­ske ban­ke No­mu­ra.

Iz­ra­že­no u ap­so­lut­nim broj­ka­ma, pro­daj­ni pri­ho­di past će na 6,34 mi­li­jar­de do­la­ra dok bi se u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne taj pad mo­gao pro­du­bi­ti na 5,99 mi­li­jar­di do­la­ra. Una­toč to­me, ana­li­ti­ča­ri prog­no­zi­ra­ju da će zbog ušte­da kom­pa­ni­ja obja­vi­ti do­bit od 1,41 do­lar po di­oni­ci, na­su­prot 1,31 do­lar u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Opo­ra­vak pro­da­je glav­ni je za­da­tak iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Ste­vea Eas­t­bro­okea ko­ji je kor­mi­lo pre­uzeo 2015. go­di­ne. Iako kom­pa­ni­ja u nje­go­vu man­da­tu bi­lje­ži sta­no­vi­te po­zi­tiv­ne po­ma­ke na tom po­dru­čju, rast po­sje­će­nos­ti ni­je ona­kav kak­vom se kom­pa­ni­ja na­da­la.

Iz­vješ­će se danas objav­lju­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.