TURSKI PARLAMENT DAO

VE­ĆE OVLASTI ERDOGANU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Turski parlament odo­brio je ti­je­kom vi­ken­da pa­ket us­tav­nih re­for­mi či­ja je svr­ha pro­ši­ri­ti ovlasti pred­sjed­ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa Er­do­ga­na, či­me se otva­ra put i re­fe­ren­du­mu ko­ji bi se mo­gao odr­ža­ti u trav­nju. Ako us­tav­ne pro­mje­ne pro­đu na re­fe­ren­du­mu, Tur­ska će pr­vi put u po­vi­jes­ti ima­ti for­mal­ni pred­sjed­nič­ki sus­tav. Po no­vom us­ta­vu, pred­sjed­nik dr­ža­ve ne­će mo­ra­ti na­pus­ti­ti svo­ju stran­ku, kao što je sa­da slu­čaj. Imat će pra­vo na dva pe­to­go­diš­nja man­da­ta, ali se u to vje­ro­jat­no ne bi ra­ču­nao Er­do­ga­nov pos­to­je­ći man­dat, što zna­či da bi u te­ori­ji mo­gao os­ta­ti na vlas­ti do 2029. go­di­ne. Kri­ti­ča­ri ka­žu da će us­tav­ni aman­d­ma­ni os­la­bi­ti rav­no­te­žu mo­ći i ulo­gu par­la­men­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.