BUFFETT U DOBITKU NA

ULAGANJU U IBM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­na di­oni­ca kompanije IBM po­pe­la se iz­nad ci­je­ne po ko­joj ih je ku­pio ču­ve­ni inves­ti­tor War­ren Buffett či­me mu je iz­bri­sa­no vi­še od dvi­je mi­li­jar­di do­la­ra gu­bit­ka na tom ulaganju. Na­kon što je u če­t­vr­tak kom­pa­ni­ja obja­vi­la pre­dvi­đa­nja o do­bi­ti za ovu go­di­nu, di­oni­ca je u pe­tak na Nju­jor­škoj bur­zi po­ras­la 2,2 pos­to na 170,5 do­la­ra. Buffett je ku­po­vao te di­oni­ce još 2011. po pro­sječ­noj ci­je­ni od 170,1 do­lar. Za ovu go­di­nu di­oni­ca IBM-a je u plu­su 2,7 pos­to, a la­ni je oja­ča­la 21 pos­to. Raz­log ras­tu je što inves­ti­to­ri sve vi­še tra­že di­vi­den­d­ne di­oni­ce, tvr­de ana­li­ti­ča­ri.

War­ren Buffett

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.