KINA ULAŽE U INTERNET

14,5 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­ska vla­da os­no­va­la je fond vri­je­dan 100 mi­li­jar­di ju­ana (14,5 mi­li­jar­di do­la­ra) s ci­ljem po­ti­ca­nja ula­ga­nja u in­ter­net­ski sek­tor, obja­vi­la je u ne­dje­lju agen­ci­ja Xin­hua. Fond je os­no­van s ci­ljem da Ki­nu pre­tvo­ri u vo­de­ćeg “igra­ča” u in­ter­net­skoj teh­no­lo­gi­ji, do­da­je se u iz­vješ­ću ko­je pre­no­si Re­uters. Po­čet­nih 30 mi­li­jar­di ju­ana već je pri­kup­lje­no od ve­li­kih ba­na­ka i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih kom­pa­ni­ja. Vla­da je ne­dav­no naj­a­vi­la da će do 2018. ulo­ži­ti 1,2 bi­li­ju­na ju­ana u ra­zvoj in­for­ma­cij­ske in­fras­truk­tu­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.