May do­če­ka­na hlad­no, ban­ka­ri po­ku­pi­li sim­pa­ti­je

Re­zi­me Da­vo­sa Za­vr­šen skup svjetske eli­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ban­ka­ri su to­plo do­če­ka­ni, pred­stav­ni­ci Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pak dos­ta hlad­no, Kina je po­ka­za­la potencijal glo­bal­nog li­de­ra, a svjet­sku gos­po­dar­sku eli­tu naj­vi­še bri­ne opas­nost od kli­mat­skih pro­mje­na – za­klju­čak je ovo­go­diš­njeg Svjet­skog gos­po­dar­skog fo­ru­ma ( WEF) u Da­vo­su ko­ji je za­vr­šio u pe­tak. Če­tve­rod­nev­na ras­pra­va po­ka­za­la je zna­čaj­nu pro­mje­nu u sta­vu pre­ma naj­ve­ćim svjet­skim ban­ka­ma. Još donedavno na zlu glasu zbog izazivanja fi­nan­cij­ske krize ko­ja je pre­ras­la u gos­po­dar­sku, ban­ke su tre­nut­no “u milosti” zbog iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je.

Na­ime, bri­tan­ska vla­da po­du­zi­ma ve­li­ke na­po­re ka­ko bi uvje­ri­la Gol­d­man Sac­hs, Mor­gan Sta­nley i os­ta­le di­vo­ve s Wall Stre­eta da ne na­pu­šta­ju lon­don­sko fi­nan­cij­sko sre­di­šte City. S druge stra­ne, eu­rop­ske vla­de, po­put fran­cu­ske ili nje­mač­ke, ra­do bi vi­dje­le se­lid­bu po­druž­ni­ca tih ba­na­ka iz Lon­do­na u Pa­riz ili Fran­k­furt što sa so­bom do­no­si na ti­su­će no­vih rad­nih mjes­ta.

Ka­ko pi­še Gu­ar­di­an, ban­ka­ri su svjes­ni da im se mno­gi udva­ra­ju, pa su ne­iz­rav­no po­ru­či­li ka­ko su sprem­ni oti­ći iz Citya ako ne do­bi­ju spo­ra­zum ka­kav oče­ku­ju. S druge stra­ne, bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Phi­lip Ham­mond ima­li su ne­za­hval­nu ulo­gu da su­di­oni­ci­ma Da­vo­sa – ve­ći­nom pro­tiv­ni­ci­ma Brexita – objas­ne ka­ko se Otok ne­će pre­tvo­ri­ti u pro­tek­ci­onis­tič­ku tvr­đa­vu. May je okup­lje­ni­ma pred­sta­vi­lu svo­ju vi­zi­ju Bri­ta­ni­je ko­ja je i da­lje su­di­onik glo­bal­nih eko­nom­skih to­ko­va dok je Ham­mond naz­na­čio da bi Bri­ta­ni­ja iz­van EUa mo­gla pos­ta­ti još priv­lač­ni­je mjes­to za biz­nis zbog do­dat­nog po­rez­nog ras­te­re­će­nja i po­jed­nos­tav­lji­va­nja re­gu­la­ti­ve. No, ma­lo tko od okup­lje­nih di­je­li miš­lje­nje bri­tan­skih po­li­ti­ča­ra, pi­šu me­di­ji.

Pa­li­cu pre­dvod­ni­ka glo­ba­li­za­ci­je na ovo­go­diš­njem Da­vo­su od Wa­shin­g­to­na je pre­uzeo Pe­king. Za nas­tup­ni go­vor ki­ne­skog pred­sjed­ni­ka Xi Jin­pin­ga na otva­ra­nju WEFa u dvo­ra­ni se tra­ži­lo mjes­to vi­še. Nje­go­va glav­na po­ru­ka bi­la je da u tr­go­vin­skom ra­tu ne mo­že bi­ti po­bjed­ni­ka. No, Ki­ne­zi su u pra­vom smis­lu ri­je­či “mis­li­li glo­bal­no, a dje­lo­va­li lo­kal­no”. Nji­ho­va de­le­ga­ci­ja od 200 čla­no­va an­ga­ži­ra­la je sto­ti­nu vo­za­ča iz Da­vo­sa, a sva­ko­me su pla­ti­li oko 10.000 fra­na­ka za tje­dan da­na.

DONEDAVNO NA ZLU GLASU ZBOG IZAZIVANJA KRIZE, BAN­KE SU SA­DA ‘U MILOSTI’ ZBOG BREXITA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.