Zlo­upo­ra­ba utje­ca­ja za pos­ti­za­nje ci­lje­va

Od­lu­ka Zlo­upo­ra­ba je mo­gu­ća, tvr­di Vi­so­ki tr­go­vač­ki sud, ka­da član druš­tva ko­sris­ti svoj utje­caj u druš­tvu pre­ko or­ga­na druš­tva, pri­je sve­ga pre­ko upra­ve

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - Od­go­vor­nost čla­na druš­tva za obveze druš­tva MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

ZLO­UPO­RA­BA ĆE SE, PRE­MA ZAKONU, JAVITI PRI­MJE­RI­CE VOĐENJEM POS­LO­VA DRUŠ­TVA NA NA­ČIN DA SE OBVEZE STVARAJU ZA JED­NO DRUŠTVO, A PRI­HO­DI ZA DRU­GO

Vi­so­ki tr­go­vač­ki sud RH je u svo­joj od­lu­ci Pž1760/02 za­uzeo stav da je bit zlo­upo­tre­be u smis­lu odre­da­ba ZTDa da član druš­tva ko­ris­ti svoj utje­caj u druš­tvu pre­ko or­ga­na druš­tva, a po­gla­vi­to pre­ko upra­ve druš­tva za pos­ti­za­nje odre­đe­nih ci­lje­va.

Zlo­upo­ra­ba će se javiti pri­mje­ri­ce na­mjer­nom blo­ka­dom ra­ču­na druš­tva ra­di one­mo­gu­ća­va­nja na­mi­re­nja vje­rov­ni­ka; vo­đe­nje pos­lo­va druš­tva na na­čin da se obveze stvaraju za jed­no društvo, a pri­ho­di za dru­go ili po­go­do­va­njem ne­kim vje­rov­ni­ci­ma u is­pu­nje­nju nji­ho­vih traž­bi­na i to­me slič­no, a da je tim rad­nja­ma one­mo­gu­će­no is­pu­nje­nje obve­za druš­tva.

Dak­le, mo­ra se ra­di­ti o utje­ca­ju čla­na druš­tva na rad druš­tva ko­ji do­vo­di do ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom druš­tva su­prot­no pro­pi­si­ma ili pos­lov­nim obi­ča­ji­ma, zbog če­ga ne­ki ili svi vje­rov­ni­ci druš­tva do­la­ze u ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.