Ma­nje kre­di­ta zbog stra­ha od po­pu­lis­ta

Ne­iz­vjes­ni iz­bo­ri Ban­ka­ri se pri­pre­ma­ju na po­li­tič­ke ri­zi­ke even­tu­al­nog ras­pa­da euro­zo­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ne­ke od naj­ve­ćih europ­skih ba­na­ka kre­nu­le su sma­nji­va­ti svo­je kre­di­ti­ra­nje u po­je­di­nim zem­lja­ma euro­zo­ne pri­pre­ma­ju­ći se ta­ko na po­li­tič­ki ri­zik nje­zi­na ras­pa­da u slu­ča­ju da vlast u Ni­zo­zem­skoj, Fran­cu­skoj ili Ita­li­ji osvo­je an­ti­europ­ski po­li­ti­ča­ri.

Ralph Ha­mers, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor INGa, re­kao je Fi­nan­ci­al Ti­me­su da ni­zo­zem­ska ban­ka pa­ž­lji­vo va­že od­no­se kre­di­ta i šted­nje pro­vo­de­ći is­to­vre­me­no stres tes­to­ve ka­ko bi ut­vr­di­la što bi se do­go­di­lo ako ne­ko od tr­ži­šta na ko­ji­ma je pri­sut­na na­pus­ti zo­nu eura. “Ako euro u bi­lo ko­joj zem­lji za­mi­je­ni ne­ka dru­ga va­lu­ta, sva­ki ne­sraz­mjer iz­me­đu imo­vi­ne i obve­za stva­ra vam otvo­re­nu va­lut­nu ne­rav­no­te­žu”, re­kao je Ha­mers FTu ti­je­kom Svjet­skog eko­nom­skog Fo­ru­ma u Da­vo­su.

“U Ita­li­ji bi, pri­mje­ri­ce, imo­vi­na bi­la u li­ra­ma, a obveze bi mo­gle po­ten­ci­jal­no os­ta­ti u euri­ma”, re­kao je. Pe­si­mi­zam europ­skih ban­ka­ra, priz­nat će i sa­mi, po­s­lje­di­ca je di­ja­me­tral­no su­prot­nih oče­ki­va­nja oko Brexita i po­bjed­ni­ka ame­rič­kih iz­bo­ra.

Sma­nji­va­njem iz­lo­že­nos­ti u Eu­ro­pi že­le iz­bje­ći slič­ne tak­ve šo­ko­ve oja­ča­ju li i u os­tat­ku Eu­ro­pe an­ti­es­ta­bli­šment po­kre­ti to­li­ko da do­đu na vlast. Pr­vi ri­zik je Ni­zo­zem­ska u ko­joj se par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odr­ža­va­ju u trav­nju, kao i pr­vi krug fran­cu­skih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.

Pr­vi ri­zik su tra­vanj­ski iz­bo­ri u Fran­cu­skoj i Ni­zo­zem­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.