CI­JE­NA BA­RE­LA NAF­TE

BLI­ZU 56 DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne naf­te po­ras­le su u pe­tak pre­ma 56 do­la­ra na oče­ki­va­nji­ma da vodeći pro­izvo­đa­či na sko­raš­njem sas­tan­ku po­t­vr­di­ti sprem­nost na sma­nje­nje pro­izvod­nje što je u dru­gi plan po­tis­nu­lo skok ame­rič­kih za­li­ha. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la po­ras­la 1,30 do­la­ra u od­no­su na dan ra­ni­je, na 55,46 do­la­ra. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ba­re­lom se tr­go­va­lo po 1,25 do­la­ra vi­šoj ci­je­ni, od 52,62 do­la­ra. Čla­ni­ce OPEC-a i dio neo­vis­nih pro­izvo­đa­ča, uklju­ču­ju­ći Ru­si­ju, tre­ba­li bi do­go­vo­ri­ti me­ha­ni­zam pro­vje­re po­šti­va­nja spo­ra­zu­ma oko sma­nje­nja pro­izvod­nje za 1,8 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no.

RE­UTERS

U Lon­do­nu ci­je­na vi­ša 1,3 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.